TOMATO TOWN

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

På kar­tans nord­öst­ra del, strax till väs­ter om den enor­ma Wailing Woods. Du kom­mer of­ta stö­ta på spe­la­re som vand­rar ut från sko­gen mot Tomato Town, om du vill lig­ga på lur...

Vad finns där?

Plat­sen har fått sitt namn ef­ter den enor­ma rö­da tom­ta­ten på snabb­mats­re­stau­rang­en i mit­ten av sta­den. Det är för­res­ten en bra idé att lan­da på to­ma­ten, ef­tersom den sträc­ker sig så högt upp. Du kan hac­ka dig ge­nom ta­ket snabbt och sam­la på dig alla fö­re­mål som finns i re­stau­rang­en. Var dock be­redd på att du in­te kom­mer va­ra den en­da spe­la­ren med den idén, spe­ci­ellt om bus­sens rutt går di­rekt över sta­den.

Det finns gott om and­ra små bygg­na­der i Tomato Town, där du kan sam­la vapen och am­mu­ni­tion. Även om mit­ten av sta­den all­tid är full av ak­ti­vi­tet, finns det fle­ra små hyd­dor och con­tai­ners i sta­dens ut­kan­ter som ock­så kan va­ra bra stäl­len att sam­la fö­re­mål på.

Om du är sä­ker på att kus­ten är klar kan du bör­ja kros­sa last­bi­lar­na och bi­lar­na som står par­ke­ra­de i sta­den för att få mas­sa me­tall. Se dock till att du är helt en­sam in­nan du bör­jar med det, ef­tersom det kom­mer sät­ta igång bi­la­lar­men som hörs he­la vägen till Ama­zo­nas dju­pas­te djung­el (typ).

Är det ett bra stäl­le?

Här är det of­ta li­te för många spe­la­re och li­te för få fö­re­mål. Det är dock ett bra stäl­le om du lyc­kas lan­da på re­stau­rang­en. Om in­te får du be till Fort­ni­te-gu­dar­na att du lyc­kas hitta ett hyf­sat vapen in­nan nå­gon får syn på dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.