HÄR HIT­TAR DU VAPEN

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale: Vapen Och Fällor -

Vapen finns ut­sprid­da på plat­ser över he­la kartan. De kan lig­ga mitt ute i ing­en­stans, men du har som re­gel stör­re chans att hitta vapen i nå­got av de be­bygg­da om­rå­de­na som vi gick ige­nom i för­ra ka­pit­let. Det be­ror på att des­sa om­rå­den of­ta är ful­la av bygg­na­der, där vapen och kis­tor nor­malt finns göm­da.

Kis­tor är sär­skilt bra käl­lor till eld­kraft. Du har myc­ket stör­re chans att hitta ett episkt el­ler le­gen­da­riskt vapen när du öpp­nar en kis­ta, än att hitta ett som lig­ger på gol­vet nå­gon­stans. Nack­de­len är att det tar tid att bå­de öpp­na kis­tor och att ploc­ka upp vapen. Spe­la­re dö­das of­ta när de sam­lar fö­re­mål från kis­tor, ef­tersom de blir dis­tra­he­ra­de av alla god­sa­ker och glöm­mer bort att hål­la ut­kik ef­ter and­ra spe­la­re som smy­ger sig på dem.

Kis­tor har en gyl­le­ne glöd och gör ett pling­an­de ljud. De finns of­ta göm­da un­der bygg­na­ders tak, nå­got som be­ty­der att du mås­te hug­ga dig ge­nom ta­ket för att nå dem. Om du har sön­der gol­vet som en kis­ta står på kom­mer kis­tan ock­så gå sön­der, så var för­sik­tig!

En an­nan bra käl­la till kraft­ful­la vapen, fällor och läk­nings­före­mål är bal­long­dropp.

Då och då kom­mer du se luft­bal­long­er fal­la ned från him­len. Lå­dan de släp­per ned på mar­ken har någ­ra av de bästa vap­nen du kan tän­ka dig. Den då­li­ga ny­he­ten är att det tar evig­he­ter att öpp­na dem och varen­da spe­la­re in­om en ra­die på 2,5 kilo­me­ter kom­mer ha si­na blic­kar rik­ta­de rakt mot dem.

Om nå­gon sni­per be­fin­ner sig i om­rå­det kom­mer de ha si­na sik­ten rik­ta­de rakt mot lå­dan – och du kom­mer för­mod­li­gen in­te fram till den le­van­de ...

Kon­trol­le­ra din om­giv­ning no­ga in­nan du dy­ker ned i en lå­da. Det är en stor risk, men be­lö­ning­en är stor!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.