SÅ HIT­TAR DU RE­SUR­SER

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Bli En Mästare På Att Bygga -

Du kan gö­ra alla struk­tu­rer i Fort­ni­te av des­sa tre re­sur­ser: trä, sten el­ler me­tall. Den go­da ny­he­ten är att des­sa re­sur­ser finns ut­sprid­da över he­la kartan och du be­hö­ver ba­ra sam­la med med din hac­ka (el­ler nå­got an­nat snyggt verk­tyg du köpt från Store).

Här kom­mer någ­ra tips på var du hit­tar de oli­ka ma­te­ri­a­len:

Trä: Trä är den enk­las­te re­sur­sen att hitta och den snab­bas­te att bygga med. Den är ock­så den sva­gas­te re­sur­sen som går snab­bast att för­stö­ra med ett Ra­pid Machi­ne Gun el­ler en väl­rik­tad ra­ket. Det enk­las­te sät­tet att sam­la trä på är att hug­ga ned träd, men det finns mas­sor av trä i kar­tans stä­der ock­så. Om det är ont om träd kan du hug­ga möb­ler, trä­kis­tor och trä­golv för att sam­la trä.

Sten: Det är lätt hänt att strun­ta i hö­gar­na av sten, för det kan ver­ka som att det ba­ra är en del av mil­jön i spelet. Men det är värt att ploc­ka fram hac­kan och sam­la li­te ste­nar. I för­ra ka­pit­let fick du lä­ra dig om

för­de­lar­na med att lan­da på tak och hug­ga dig ned ge­nom tak. Det­ta är även en bra käl­la till ste­nar, ef­tersom ta­ken är gjor­da av sten. Väg­gar är en an­nan bra käl­la till sten.

Me­tall: Det här är spe­lets hår­das­te ma­te­ri­al och det du helst vill bygga fort av.

Par­ke­ra­de bi­lar, last­bi­lar och and­ra for­don är ut­märk­ta käl­lor för me­tall. Det lå­ter dock väl­digt myc­ket om dig när du slår på des­sa, så du kan dra till dig myc­ket upp­märk­sam­het. Me­tall­tak och väg­gar på va­ru­hus och and­ra bygg­na­der kan ock­så hac­kas för att sam­la me­tall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.