6. INRE FORT

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Bli En Mästare På Att Bygga -

Det är lätt hänt att glöm­ma skyd­det som ex­i­ste­ran­de bygg­na­der re­dan ger. Om du byg­ger in­u­ti en an­nan bygg­nad blir fi­en­der tvug­na att skju­ta ge­nom två la­ger av skydd in­nan de kan nå fram till dig.

Bygg­na­den du ser på bil­den gjor­des in­u­ti ett av de sto­ra va­ru­hu­sen vid Dusty De­pot. Spe­la­ren bar­ri­ke­ra­de sig i prin­cip in­u­ti bygg­na­den ge­nom att bygga en me­tall­but run­tom sig. In­nan det såg hon till att bloc­ke­ra va­ru­hu­sets alla in­gång­ar, så att fi­en­der skul­le be­hö­va job­ba hårt för att kom­ma åt hen­ne un­der­i­från. Tack va­re det kun­de hon in­ta en sni­per­po­si­tion på ta­ket och vän­ta in si­na mot­stån­da­re.

Ris­ken med en så­dan här struk­tur är att du blir fast själv. Om fi­en­der lyc­kas ta sig ige­nom skyd­det har du ing­en­stans att ta vägen. Det är dess­utom gans­ka up­pen­bart att du göm­mer dig i bygg­na­den när alla in­gång­ar är bloc­ke­ra­de!

Lägg mär­ke till att me­tall an­vänds till bar­ri­ka­der­na. Det är det svå­ras­te ma­te­ri­a­let att bry­ta sig ige­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.