9. FYRSIDIGT FORT

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Bli En Mästare På Att Bygga -

Det fyr­si­di­ga for­tet är en an­nan ver­sion av torn­for­tet. Ex­emp­let du ser på bil­den är in­te sär­skilt högt, men du kan se hur tor­net för­gre­nar sig i fy­ra oli­ka rikt­ning­ar vid top­pen.

Det­ta har två för­de­lar. För det förs­ta är det in­te up­pen­bart var i for­tet du göm­mer dig. I ett rakt torn är det gans­ka tyd­ligt att du be­fin­ner dig högst upp, nå­got som gör det en­kelt för spe­la­re att rik­ta si­na vapen mot top­pen av tor­net och skju­ta så fort du ki­kar upp över kan­ten.

Den and­ra för­de­len är att det ger dig fler po­si­tio­ner att skju­ta från. Om du ser en spe­la­re som när­mar sig kan du gå till den de­len av tor­net som ger dig bäst vin­kel. Om nå­gon av de­lar­na för­störs har du tre till att fal­la till­ba­ka till.

Ris­ken med den här de­sig­nen är att spe­la­re kan gå ne­dan­för de fy­ra de­lar­na och skju­ta bort gol­vet. Det in­ne­bär att du fal­ler till mar­ken om du in­te hin­ner hop­pa un­dan i tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.