SPELINSTÄLLNINGAR

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Con­trol­ler sen­si­ti­vi­ty: Vill du att skär­men ska rö­ra sig snab­ba­re när du kol­lar i oli­ka rikt­ning­ar? Öka käns­lig­he­ten på X (ho­ri­son­tell) och Y (ver­ti­kal) .

Con­trol­ler Ads/sco­pe

sen­si­ti­vi­ty: Det­ta re­gle­rar rö­rel­se­käns­lig­he­ten är när du kol­lar ge­nom va­pen­sik­ten.

Match­ma­king re­gi­on: Det­ta av­gör vil­ka de­lar av värl­den du mö­ter mot­stån­da­re från. Ju läng­re bort di­na mot­stå­na­re är, desto stör­re är ris­ken för lagg (att spelet hac­kar).

In­vert vi­ew: Ak­ti­ve­ra det­ta om du är en av de där kons­ti­ga spe­lar­na som vill att syn­fäl­tet ska rö­ra sig upp­åt när du drar nedåt.

Aim as­sist: Om du in­te är ett ab­so­lut proffs som kan kly­va hårstrå­na på en my­ras hu­vud med ett skott vill du nog ha den här ak­ti­ve­rad. Det gör sik­tet sta­di­ga­re och mind­re hop­pigt mel­lan skot­ten.

Au­to ma­te­ri­al change: Byg­ger du med sten och får slut på ma­te­ri­al? Au­to­ma­tiskt byte av ma­te­ri­al lå­ter dig by­ta till trä di­rekt, så att du in­te tryc­ker på bygg­knap­pen ut­an att nå­got hän­der.

Strea­mer mo­de: Det­ta döl­jer spe­lar­namn och är gjort för spe­la­re som vill döl­ja sin iden­ti­tet/ge­nans om de skul­le kom­ma med i li­ve streams el­ler vi­de­or.

Al­low cross-plat­form par­ti­es: Det­ta lå­ter dig spe­la med per­so­ner på and­ra kon­so­ler, da­to­rer el­ler mo­bi­ler. Nack­de­len är att du har stör­re risk för lagg och bug­gar. Av­ak­ti­ve­ra den­na in­ställ­ning om du vill und­vi­ka det.

Re­cord re­plays: Om du vill att Fort­ni­te ska spe­la in var­je match du spe­lar kan du ak­ti­ve­ra den­na. In­spel­ning­ar­na finns un­der Ca­re­er-fli­ken på hu­vud­me­nyn. Se till att spa­ra in­spel­ning­ar du vill be­hål­la, an­nars för­svin­ner de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.