NU VET VI VAD SOM VÄN­TAR

Bank: Det ser in­te rik­tigt ut som ma­nus till en lång, här­lig mäs­ter­skaps­som­mar

Fotbolls VM - - Sidan 1 -

Ett bort­dömt hol­ländskt mål, ett värm­ländskt halv­plans­skott mot Frank­ri­ke, en tim­mes av­kla­rad be­läg­ring på San Si­ro. Jan­ne An­ders­son har re­dan vi­sat att han top­pat for­men när det gäl­ler den vik­ti­gas­te egen­skap en fot­bollsträ­na­re över hu­vud ta­get kan ha: Att ha li­te flyt.

Nu satt han mitt i Kreml, ett sten­kast (han tes­ta­de in­te, en­ligt vad jag för­stått) från pre­si­den­ter­na Pu­tin och In­fan­ti­no, och såg li­te ovan­ligt spänd ut i vän­tan på ma­nus till hans all­ra förs­ta mäs­ter­skaps­som­mar. Tyskland? Scheis­se. Mex­i­ko? Oh… bu­e­no. Syd­ko­rea? Där tar språk­kun­ska­per­na slut.

Ing­et per­fekt ma­nus

In­nan vi ger oss in på hårkly­ve­ri­er om form­kur­vor, tak­tis­ka ter­mer och hy­po­te­ser här­i­från till mid­som­mar så går det att sunt och sta­digt kon­sta­te­ra tre sa­ker. För det förs­ta: Ab­so­lut ingen­ting ta­lar för en svensk grupp­se­ger. För det and­ra: Sverige har en okej chans att ta sig vi­da­re. För det tred­je: Om de går vi­da­re som tvåa så vän­tar san­no­likt Bra­si­li­en di­rekt i slut­spe­let.

Här­ligt: Sverige kan gå vi­da­re från grup­pen. Är­ligt: de kan rim­li­gen in­te gå vi­da­re från en åt­ton­dels­fi­nal mot Ti­tes ny­bygg­da Bra­si­li­en. Det här ser in­te rik­tigt ut som ma­nus till en lång, här­lig mäs­ter­skaps­som­mar. Men det är i al­la fall ett ma­nus. Nu vet Jan­ne An­ders­son, Pe­ter Wet­ter­gren och de­ras stab av spi­o­ner vad de har att rö­ra sig med. I ryg­gen har de mi­ra­kel­mat­cher­na mot Frank­ri­ke och Ita­li­en, ru­i­ner­na av hol­ländsk fot­boll, och allt vad det in­ne­bär för själv­för­tro­en­de och håll­ning. Fram­för sig har de re­sor till La­ti­na­me­ri­ka och Asi­en, wyscout-ma­ra­ton för att lä­ra sig hur Son ­Heung­min tar sig in i straff­om­rå­det och hur Gu­ar­da­do skyd­dar sin back­lin­je.

Ja, och så ska de för­sö­ka hit­ta en sil­ver­ku­la som pas­sar mot ett tyskt Mann­schaft som in­te för­lo­rat en match (och som vann Con­fe­de­ra­tions Cup med B-la­get, ef­ter bland an­nat 4–1 mot ­Mex­i­ko) se­dan de åk­te ut mot Frank­ri­ke i EM.

Tyskland är bå­de enklast och svå­rast att ta sig an, ef­tersom vi från start vet att det är en upp­gift som ser omöj­lig ut. Det häng­er in­te på en ska­da hit el­ler dit, de kom­mer in­te att by­ta för­bunds­kap­ten el­ler gö­ra någ­ra sto­ra för­änd­ring­ar i sitt spel­sätt. De kom­mer att va­ra Jo­gi Löws ge­ne­ra­tions­väx­la­de världs­mäs­tar­lands­lag, med allt vad det in­ne­bär.

4-2-3-1, to­tal­rö­rel­se ge­nom mitt­fäl­tet, Toni Kroos rytm­sty­ran­de bril­jans, och pre­cis hur myc­ket Go­retz­ka-drax­ler-kim­mich­ta­lang som helst. De två se­nas­te Vm-tur­ne­ring­ar­na har ti­tel­för­sva­rar­na åkt ut di­rekt, men Tyskland syss­lar in­te med så­dant. Bilds förs­ta ru­brik ef­ter lott­ning­en? ”Grup­pe F – wie Fi­na­le”. Inga var­nings­flag­gor för Ola To­i­vo­nen på tysk mark, så sett.

Värl­dens kanske märk­li­gas­te svit

Mex­i­ko? Det där la­get som all­tid går vi­da­re från grup­pen, men ald­rig går läng­re än så?

För tre år se­dan satt jag och för­smäk­ta­de på en läk­ta­re i For­ta­le­za. Det var 29 gra­der, 84-pro­cen­tig luft­fuk­tig­het, och Mex­i­ko var ett

Syd­ko­rea, Tyskland, Mex­i­ko.

Här­li­ga nyheter: Sverige kan gå vi­da­re.

Är­li­ga nyheter: Sverige kan in­te gå vi­da­re.

par se­kun­der ifrån att gö­ra upp med sin lott i Vm-histo­ri­en. De led­de med 1–0 mot Hol­land med en mi­nut kvar, men en men­tal kol­laps (och ett Ra­fa Már­quez-ben) se­na­re ha­de de släppt in två mål och åkt ut. I åt­ton­de­len – för sjät­te gång­en i rad. Det är fot­bolls­värl­dens kanske märk­li­gas­te svit, och nå­gon­stans fat­tar väl mex­i­ka­ner­na att det kan bli pre­cis sam­ma vi­sa igen. De har, pre­cis som Sverige, en bra chans att ta sig vi­da­re som tvåa – och få mö­ta guldfa­vo­ri­ten Bra­si­li­en di­rekt i slut­spe­let.

Mex­i­ko går ige­nom en re­la­tivt sta­bil pe­ri­od för när­va­ran­de, ef­ter att ha bytt tolv för­bunds­kap­te­ner på nio år. Colom­bi­a­nen Ju­an Car­los Oso­rio har en in­spe­lad grupp ur Mex­i­kos gyl­le­ne ge­ne­ra­tion, er­far­na spe­la­re från eu­ro­pe­is­ka ligor, ett fint mitt­fältslås i Her­re­ra-- Gu­ar­da­do och en mål­vakt i Guil­ler­mo Ochoa som är bäst i värl­den vart fem­te match.

Sve­ri­ges eg­na Vm-fi­nal

Svårscou­tat, svår­läst (tre­backs­lin­je? Fyr­backs­lin­je?), svårsla­get – men in­te omöj­ligt. Men allt det där är ju me­nings­löst om in­te Sverige lö­ser sin all­de­les eg­na Vm-fi­nal – pre­miä­ren mot Syd­ko­rea, där i finsku­gris­ka Nizj­nij Nov­go­rod. Se­nas­te Vm-gång­en, 2006, öpp­na­de Sverige mot pre­des­ti­ne­ra­de grupp-jum­bon Trini­da­dTo­ba­go och spe­la­de 0–0. Det gick vägen än­då, men det var en an­nan sorts grupp.

Den här gång­en kom­mer pre­miä­ren med se­gerkrav, och det ska verk­li­gen in­te va­ra omöj­ligt. Jag har in­te sett Syd­ko­rea spe­la i kva­let, men un­dan­ta­get Tot­ten­hams Son Heung-min är det stjärn­fritt, och långt ifrån Gu­us Hid­dinks ad­re­nalin­do­pa­de se­mi­fi­nal-ra­ke­ter från 2002. Syd­ko­rea har hal­tat till VM den här gång­en ock­så, men de skräms in­te. Un­der ett halv­år fram till VM kom­mer al­la att ha sitt att syss­la med. Syd­ko­rea och Mex­i­ko ska lan­da i en tak­tisk mo­dell, Tyskland ska na­vi­ge­ra bort från frå­gor om Jo­gi Löws fram­tid, Sverige ska äg­na åt­ta da­gar i vec­kan åt att pra­ta om Zla­tan Ibra­hi­mo­vic, och Vla­di­mir Pu­tin ska ba­da i Vm-pro­pa­gan­da me­dan Ukrai­na pyr un­der hans föt­ter. Ett halv­år till VM. Nu vet vi vad som vän­tar.

SIMONBANK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.