”DET ÄR ETT PER­FEKT UTGÅNGSLÄGE”

Kem­pin­ski Grand Ho­tel i Ge­lendz­jik. Där har ni svens­ka lands­la­gets bas un­der Vm-slut­spe­let. Ett dröm­bo­en­de en­ligt lands­lags­led­ning­en in­nan lott­ning­en. Men ef­teråt står det klart att de kom­mer re­sa en kvarts varv runt jor­den un­der grupp­spe­let.

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F - Hen­rik Lund­gren

Di­rekt när Sverige kva­li­fi­ce­ra­de sig för VM i Ryss­land såg lands­lags­che­fen Lars Richt till att pre­li­mi­när­bok­ning­en av ho­tel­let vid Svar­ta ha­vet blev en be­kräf­tad bok­ning. Det svens­ka lands­la­get kom­mer in­för och un­der VM att bo på Kem­pin­ski Grand Ho­tel i den mind­re sta­den (50 000 in­vå­na­re) Ge­lendz­jik. En mil från ho­tel­let lig­ger Spar­tak-sta­di­on, där lands­la­get kom­mer att trä­na.

– Det är ett per­fekt utgångsläge, bra av­stånd och väl­digt kom­for­ta­belt, sä­ger Lasse Richt.

Or­ten lig­ger ”be­kvä­ma” 25 mil från Sotji där Sverige mö­ter Tyskland i and­ra om­gång­en. Men 175 re­spek­ti­ve 268 mil från mat­cher­na i Nizj­nij Nov­go­rod och Je­ka­te­rin­burg. 2,5-3 tim­mars flyg­re­sa. Men av­stån­den är inga pro­blem.

– Egent­li­gen tit­ta­de vi in­te på nå­gon geo­gra­fisk plats, för då skul­le vi va­ra mitt i Ryss­land. Om vi åker en tim­me el­ler två och en halv, det har in­te så stor be­ty­del­se. Det vik­ti­gas­te är som jag all­tid sagt, när­het till flyg­plats, när­het till trä­nings­an­lägg­ning och kva­li­tén på ho­tel­let, sä­ger Richt till Svens­ka Dag­bla­det.

På ho­tel­let finns det gott om ut­rym­me för spe­lar­na, med ett stort pool­om­rå­de, ett lyx­igt spa, ett mind­re gym med klas­ser i bå­de dans och yo­ga och en ten­nisba­na. Skul­le spe­lar­na få lov att an­vän­da so­ci­a­la me­di­er un­der tur­ne­ring­en så bi­står ho­tel­let med ett su­per­snabbt wi­fi. Al­la rum­men har bal­kong med en fan­tas­tisk ut­sikt över Svar­ta ha­vet. Deluxe-rum­men är 31 kvadrat­me­ter sto­ra, me­dan svi­ter­na är dub­belt så sto­ra, med sof­for och mat­bord. För den som vill åka dit och prov­bo är pri­ser­na rätt så hu­ma­na. I al­la fall om man sat­sar på ett stan­dar­d­rum. Kos­tar 1 600 kro­nor nat­ten i maj. Vill ni i stäl­let lyxa till det med en deluxe-svit med havs­ut­sikt så kos­tar det 4 600 kro­nor nat­ten un­der sam­ma pe­ri­od.

HÄR ÄR SVE­RI­GES VM-BAS

MOSKVA 212 MIL STOCKHOLM JE­KA­TE­RIN­BURG

GE­LENDZ­JIK SOTJI SVAR­TA HA­VET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.