LÖW: ”BRA­SI­LI­EN ÄR FA­VO­RI­TER ATT VIN­NA VM”

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F - Per Bohman

n Ma­raca­na­zo var un­der 64 år det bra­si­li­ans­ka folkets värs­ta (fot­bolls)trau­ma. Då be­höv­de hem­ma­na­tio­nen ba­ra ta en en­da po­äng mot Uru­gu­ay på mäk­ti­ga Ma­racanã – in­för 199 854 åskå­da­re – för att säk­ra lan­dets förs­ta Vm-ti­tel, men för­lo­ra­de.

Sen kom Mi­nei­ra­zo. 1–7-för­lus­ten mot Tyskland på Mi­neirão i Be­lo Ho­ri­zon­te VM 2014. Ord som för­ned­ring är för fut­ti­ga. Bra­si­li­en var där och då ut­plå­nad som fot­bollsna­tion.

”Det här var lju­det som upp­står när ett lag som spe­lat med 200 mil­jo­ner män­ni­skor i ryg­gen plöts­ligt spe­lar med 200 mil­jo­ner män­ni­skor på ax­lar­na. Rygg­ra­der som kra­sar”, skrev Sport­bla­dets Si­mon Bank om den bra­si­li­ans­ka ka­ta­stro­fen. Snart fy­ra år se­na­re kan vi kon­sta­te­ra att Bra­si­li­en slu­ta­de över­läg­sen et­ta i den tuffa sy­da­me­ri­kans­ka kval­grup­pen till VM i Ryss­land. Hur gick det till? Da­ni Al­ves har flest lands­kam­per i den nu­va- ran­de upp­la­gan av Bra­si­li­en och me­nar att nye för­bunds­kap­te­nen Ti­tes hu­ma­na si­dor skil­jer sig från and­ra, tuf­fa­re fö­re­gång­a­re.

– Det är länge se­dan al­la var så gla­da som de är nu. Ti­te bi­drar med om­bygg­nad, er­fa­ren­het och för­må­gan att stän­digt upp­fin­na sig själv. Hans ener­gi smit­tar av sig på al­la spe­la­re, sä­ger Al­ves och fort­sät­ter:

– Stor­he­ten hos Ti­te har fått oss att hit­ta rätt igen. Han oro­ar sig in­te för spe­lar­na i star­tel­van, ut­an spe­lar­na ut­an­för star­tel­van. På det sät­tet får man en fram­gångs­rik grupp, för ett lag be­står av en stor trupp.

Van­kas det re­vansch i Ryss­land näs­ta som­mar?

Tysklands för­bunds­kap­ten Jo­gi Löw, hjär­nan bakom kros­sen för fy­ra år se­dan, tviv­lar in­te på Bra­si­li­ens för­må­ga.

– De har re­pat sig från erfarenheten i se­mi­fi­na­len mot oss. Bra­si­li­en är fa­vo­ri­ter att vin­na VM.

8 ju­li 2014 Bra­si­li­en–tyskland 1–7.Vm-histo­ri­ens mest osan­no­li­ka re­sul­tat. Fo­to: PONTUS ORRE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.