”IS­LAND KOM­MER ATT STÅ HELT STILL”

DET LIL­LA LAN­DET HAR FÖRTROLLAT VÄRL­DEN – NU ÄR MAN RE­DO FÖR NY FEST OCH NYA RAMSOR

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Hen­rik Lund­gren

Vul­ka­nen, Ar­nor Ing­vi Trausta­sons ­av­gö­ran­de över­tids­mål mot Ös­ter­ri­ke och ut­slag­ning­en av Eng­land i åt­ton­dels­fi­na­len; Lars La­ger­bäck och Is­land plockade med sig många fi­na minnen från Em-som­ma­ren 2016.

Det sägs att åt­ta pro­cent av Is­lands be­folk­ning be­fann sig i Frank­ri­ke, och öv­ri­ga 92 ­pro­cent gjor­de om he­la ön till en jät­te­lik ­fot­bolls­kar­ne­val.

– Det är det en­da jag ång­rar från den som­ma­ren, om man nu kan ång­ra nå­got med den. Men jag är led­sen att jag in­te fick upp­le­va nå­gon av mat­cher­na hem­ma på Is­land, som den jät­te­fest det var. Till och med min bror, som ald­rig gil­lat fot­boll, tit­ta­de på mat­cher­na. Det var en unik be­rät­tel­se om det här is­länds­ka lands­la­get som sög in även de män­ni­skor som är an­ti-sport, sä­ger Kristinn Hal­lur Jóns­son.

”Ett hi­sto­riskt ögon­blick”

Han är kas­sör i den is­länds­ka sup­por­ter­grup­pen Tól­fan och har följt det is­länds­ka lands­la­get så länge att han va­rit på plats i Sov­je­tu­ni­o­nen för en bor­t­a­match.

– Jag har sett Is­lands mat­cher sen jag var ett barn. De förs­ta mat­cher­na såg jag i slu­tet av 1980-ta­let. Ge­nom fot­bol­len har jag fått ­be­sö­ka 20-30 län­der. Och jag be­hö­ver väl ­in­te på­pe­ka att det är bra myc­ket ro­li­ga­re att åka till are­nor­na nu för ti­den än det var un­der 80- och 90-ta­let…, sä­ger han och skrat­tar. Is­land i VM…? – Jag trod­de ald­rig att jag skul­le få upp­le­va det här un­der min livs­tid. Det är ett hi­sto­riskt ögon­blick för is­ländsk herr­fot­boll. Det var så fan­tas­tiskt när de tog sig till EM, men det här är än­då förs­ta gång­en vi är med och spe­lar mot de bäs­ta län­der­na i värl­den. Det ska bli otro­ligt spän­nan­de.

Lars La­ger­bäck läm­na­de det is­länds­ka lands- la­get ef­ter Em-suc­cén och hans tränar­kol­le­ga Hei­mir Hall­grims­son tog över. I en kval­grupp med ­Kro­a­ti­en, Tur­ki­et, Ukrai­na och Fin­land lyc­ka­des Is­land skräl­la igen och gå till VM som grup­pet­ta. I som­mar van­kas det på nytt fot­bolls­fe­ber på den lil­la ön. – In­tres­set är mas­sivt re­dan. Vi var ett par hund­ra per­so­ner från Tol­fán som gick li­te ti­di­ga­re från job­bet för att föl­ja Vm-lott­ning­en till­sam­mans. ESPN var här och gjor­de ett reportage och jag var li­ve via sky­pe med CNN Lon­don och pra­ta­de med Di­et­mar Ha­mann. Det är ett stort me­di­a­in­tres­se för Is­land från he­la värl­den. Res­mäs­sigt blir det li­te an­norlun­da jäm­fört med Frank­ri­ke, och många fun­de­rar över hur svårt det kom­mer bli att ta sig till Ryss­land. Det är mer kom­pli­ce­rat, stör­re av­stånd och dy­ra­re. Men det är många som pla­ne­rar och har be­stämt sig för att åka. Jag hop­pas att vi blir åt­minsto­ne li­ka många som vi var i Frank­ri­ke, 13-14 000 to­talt sett. Jag hop­pas att folk är be­red­da att spen­de­ra li­te mer, det är ju trots allt VM, sä­ger Kristinn. Men även för de som in­te tar sig till ­Ryss­land lär som­ma­ren bli en stor fot­bolls­fest

EM i Frank­ri­ke skul­le va­ra en ­en­gångs­fö­re­te­el­se. Ett en gång i li­vet- ögon­blick. Men två år se­na­re ska Is­land spe­la VM, och fan­sen gör sig re­do för en ny fest.

– He­la lan­det kom­mer att stå helt still när det är dags för den förs­ta mat­chen mot Ar­gen­ti­na. Vi är fak­tiskt väl­digt nöj­da med den lott­ning­en, sä­ger Kristinn Hal­lur Jóns­son, kas­sör i sup­por­ter­klub­ben Tol­fán.

på Is­land. Och för en del ock­så en bra ­in­täktskäl­la.

”Ord­nar grupp­re­sor hit”

– Det finns en del re­se­bo­lag som tän­ker dra nyt­ta av festen och stäm­ning­en på Is­land och ord­na grupp­re­sor hit för tu­ris­ter, ba­ra för att de ska få upp­le­va den is­länds­ka fot­bolls­fes­ten. Jag tror att det kan bli en rik­tigt bra grej, ha­ha.

För utomstående sup­port­rar är det fram­för allt en sak som stic­ker ut från den is­länds­ka Em-suc­cén. Visst, vi svens­kar minns för­stås Lasse La­ger­bäcks oer­hör­da fram­gång som för­bunds­kap­ten, eng­els­män­nen för­sö­ker så gott de kan glöm­ma slut­spels­för­lus­ten och en och an­nan sup­por­ter ute i Eu­ro­pa minns ­sä­kert ock­så det is­länds­ka la­gets järn­vil­ja och tro på sig själ­va.

Men det all­ra mest ihåg­kom­na är Vul­ka­nen. Klapp­ram­san från de is­länds­ka sup­port­rar­na fick de frans­ka are­nor­na att gunga och många var de mat­cher runt om i Eu­ro­pa där den fick si­na ef­ter­föl­ja­re un­der hös­ten 2016. För Kristinn in­ne­bar ram­san till och med en re­sa till Eng­land och ett mö­te med prins ­Har­ry.

Vul­ka­nen ned­lagd – nytt på gång

– BBC bjöd in mig och någ­ra kom­pi­sar för att vi skul­le dra igång ram­san på de­ras år­li­ga sport­ga­la. Vi fick prins Har­ry att skri­ka ”HO”. Det var kul. Att dra dit oss var aning­en löj­ligt om du frå­gar mig, men än­då en här­lig ­upp­le­vel­se.

Vul­ka­nen är nu del­vis lagd i min­ne­nas bank. Men de is­länds­ka fan­sen har nya tricks i är­men.

– Jag vet att vår hu­vud­trum­sla­ga­re hål­ler på och vär­ker fram nå­got. Det går in­te att all­tid kö­ra med sam­ma sak, så han pla­ne­rar nya ramsor nu. Nå­got kom­mer det att bli, sen får vi se om vi lyc­kas er­öv­ra värl­den igen… Hur bra är la­get nu, jäm­fört med 2014? – De var otro­ligt bra re­dan i EM, och sta­tisti­ken sä­ger att de är än­nu bätt­re nu. Sam­ti­digt in­ser vi att även om vi haft fram­gång­ar nu är vi fort­fa­ran­de en li­ten fot­bollsna­tion. Men vi sup­port­rar har en otro­lig tro på vå­ra spe­la­re och trä­na­re. Trots att ni ham­na­de i Dö­dens grupp med Ar­gen­ti­na, Kro­a­ti­en och Ni­ge­ria? – Vi är fak­tiskt gans­ka nöj­da med att få Ar­gen­ti­na. Den spelas i Moskva och det kom­mer att bli ett mas­sivt föl­je av is­länds­ka sup­port­rar. Al­la vill se oss mö­ta Ar­gen­ti­na. Det en­da vi är miss­nöj­da med är Ni­ge­ria, de var det tuf­fas­te la­get från den pot­ten. Vi ha­de äls­kat att få Sau­dia­ra­bi­en el­ler Pa­na­ma i stäl­let. Men, vi åker in­te till Ryss­land för att för­lo­ra, vi är där för att vin­na och spe­la bra fot­boll.

Hal­lur ­Jóns­son.

Spe­lar­na gör Vul­ka­nen med sup­por­ter­väg­gen un­der EM 2016. Det sägs att 8 pro­cent av Is­lands be­folk­ning var där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.