JE­SUS SKA FRÄLSA BRA­SI­LI­EN PÅ NATT

PÉLE: ”Han är sans­löst ta­lang­full – bätt­re än Ney­mar”

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Per Bohman per.bohman@af­ton­bla­det.se

Det var näs­tan skam­ligt. Na­tio­nen som fost­rat Romário, Ro­nal­do och Ri­val­do mäk­ta­de in­te vas­ka fram en bätt­re cen­ter än Fred när VM 2014 änt­li­gen skul­le av­gö­ras på hem­ma­plan. Stac­kars rund­lag­de Fred, som ef­ter tur­ne­ring­en ut­nämn­des till Bra­si­li­ens säms­ta an­fal­la­re se­dan 1966, blev själ­va sym­bo­len för lan­dets miss­lyc­kan­de.

Un­der sam­ma VM strö­va­de 17-åri­ge Gabri­el Je­sus runt på São Pau­los ga­tor och må­la­de trot­to­a­rer­na blågrön­gu­la i Bra­si­li­ens fär­ger, som ett strö­jobb för kom­mu­nen.

Då­va­ran­de för­bunds­kap­te­nen Dunga brot­ta­des med det som i Bra­si­li­en bli­vit en di­a­gnos: Ney­mar­de­pen­den­cia. La­get som bor­de be­stå av 11 världs­stjär­nor var en­ligt all­män­he­tens och ex­per­ter­nas tyc­ke allt för be­ro­en­de av Ney­mar. Om han var ur ba­lans, fru­stre­rad el­ler iso­le­rad i mat­cher­na för­måd­de in­te Bra­si­li­en pre­ste­ra.

Nå­gon be­höv­de av­las­ta Ney­mar. Det bra­si­li­ans­ka fol­ket kräv­de en målskytt.

Nye för­bunds­kap­te­nen Ti­te in­spek­te­ra­de den in­hems­ka li­gan. Där fanns en ung an­fal­la­re, fort­fa­ran­de ba­ra ton­å­ring, med ett ma­giskt mål­snitt.

För su­per­snab­be och ri­vi­ge djupled­slö­pa­ren Gabri­el Je­sus har det all­tid hand­lat om mål, mål och me­ra mål. I ama­tör­la­get At­lé­ti­ca An­han­gu­e­ra skic­ka­de han in 54 mål på 48 mat­cher. 2013 fick han chan­sen i stor- klub­ben Pal­mei­ras aka­de­mi och slog mål­re­kord med 37 full­träf­far på 27 mat­cher. 2014 tog han, 17 år gam­mal, ste­get upp i A-la­get och fort­sat­te ba­ra att ösa in bol­lar i nät. 2016 ut­nämn­des han till he­la li­gans bäs­ta spe­la­re se­dan Pal­mei­ras vun­nit klub­bens förs­ta li­ga­ti­tel på 22 år.

Eu­ro­pas gi­gan­ter stod för­stås i kö ef­ter an­fal­la­rens nam­nun­der­skrift och Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid, Bay­ern Mün­chen och Man­ches­ter Uni­ted ha­de möjligheten att vär­va stri­kern. Det blev dock Man­ches­ter Ci­ty som gick vin­nan­de ur stri­den.

– Var­för? Där­för att Pep Gu­ar­di­o­la var den en­da ma­na­gern som ring­de mig. Det fanns bud från and­ra klub­bar, men det var ba­ra Pep ,som ring­de mig per­son­li­gen, har Je­sus be­rät­tat.

Trots att han in­te var or­di­na­rie Man­ches­ter Ci­ty bom­ba­de an­fal­la­ren in sju mål och fy­ra as­sist på si­na förs­ta åt­ta star­ter för klub­ben vå­ren 2017. Och på hös­ten? Åt­ta mål på nio star­ter. I lands­la­get har han näs­tan över­ty­gat än­nu mer. Där har Je­sus – åt­minsto­ne mål­mäs­sigt – över­glänst Ney­mar i det Bra­si­li­en som kros­sa­de öv­rigt mot­stånd i den tuffa sy­da­me­ri­kans­ka Vm-kval­grup­pen. Je­sus star­ta­de allt­så ba­ra 9 av 18 mat­cher i kva­let, men vann än­då den in­ter­na skyt­te­li­gan i lands­la­get med 7 mål.

– Hans ac­ce­le­ra­tion, snabb­he­ten de förs­ta tio met­rar­na, är väl­digt im­po­ne­ran­de. Han är som en häst. Ett väl­digt starkt djur, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Ti­te.

Je­sus har av­las­tat Ney­mar, gett Bra­si­li­en ett nöd­vän­digt djupleds­hot och to­talt sett en mer ba­lan­se­rad of­fen­siv. Så hur stor är Gabri­el Je­sus i Bra­si­li­en? Tja, stor nog för att Pe­lé ska våga ytt­ra nå­got som för ett par år se­dan ha­de an­sett van­sin­nigt. Le­gen­da­ren me­na­de näm­li­gen att Ney­mar in­te läng­re är Bra­si­li­ens bäs­ta fot­bolls­spe­la­re.

– Han är bätt­re än Ney­mar. Han är den bäs­te spe­la­ren vi har just nu. Det är in­te så att Ney­mar tju­rar för det. Han är i prin­cip bäs­ta kom­pis med Gabri­el Je­sus och de har li­ka­da­na ta­tu­e­ring­ar på ar­mar­na för att hed­ra de­ras ge­men­sam­ma er­fa­ren­he­ter från upp­väx­ten i fat­ti­ga fa­ve­lor. Ney­mar är ba­ra en i ra­den som lovor­dar 20-åring­en.

– Den mest be­gå­va­de spe­la­re jag vet? Det är Lio­nel Mes­si. Men ef­ter Mes­si är det Gabri­el Je­sus. Han är sans­löst ta­lang­full.

Ney­mar är in­te Bra­si­li­ens fräl­sa­re. Det är Je­sus. Gabri­el Je­sus, allt­så. – Han är bätt­re än Ney­mar, sä­ger själ­vas­te Pe­lé.

SJUNDE HIM­LEN Gabri­el Je­sus nä­ta­de sju gång­er i kva­let – flest av al­la ibra­si­li­en. Fo­to: GETTY IMAGES

7 mål: Gabri­el Je­sus, Man­ches­ter Ci­ty. 6 mål: Pau­lin­ho, Bar­ce­lo­na och Ney­mar, PSG. 4 mål: Wil­li­an, Chel­sea och Philip­pe Cou­tin­ho, Li­ver­pool. 3 mål: Re­na­to Au­gusto, Bejing Gu­o­an. 2 mål: Douglas Cos­ta, Ju­ven­tus, Ri­car­do Óli­vei­ra, San­tos och Fili­pe Lu­is, At­lé­ti­co Madrid. 1 mål: Fem oli­ka spe­la­re. BÄS­TA MÅLSKYTTARNA FÖR BRA­SI­LI­EN I VM-KVA­LET:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.