Lugn, det finns kvar!

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F -

300 000 bil­jet­tan­sök­ning­ar till ­fi­na­len. 3,5 mil­jo­ner to­talt till VM. Än finns det gott om tid att fixa VM- bil­jet­ter­na – men in­tres­set lär över­sti­ga Sve­ri­ges bil­jett­kvot.

Sport­bla­det gui­dar dig till den per­fek­ta VM- re­san, in­klu­si­ve hur du åker tåg gra­tis mel­lan match­stä­der­na.

Den 14 sep­tem­ber öpp­na­de Fifa det förs­ta för­sälj­nings­fönst­ret till VM i som­mar. En må­nad se­na­re ha­de män­ni­skor från he­la värl­den an­sökt om 3 496 204 bil­jet­ter, varav 150 000 var till Ryss­lands öpp­nings­match, och drygt 300 000 till fi­na­len i Moskva.

In­tres­set för som­ma­rens Vm-tur­ne­ring är stort värl­den över, även om det in­te helt över­ras­kan­de är Ryss­land som stått för över hälf­ten av bil­jet­tan­sök­ning­ar­na hit­tills.

Men det är först nu i december, ef­ter att lott­ning­en är gjord, som det bör­jar bli in­tres­sant. Fram till den 31 ja­nu­a­ri går det att an­sö­ka om bil­jet­ter, och fak­tiskt ve­ta vil­ka lag det är man an­sö­ker om att få se.

– Det är ett jät­testort in­tres­se. Till EM i Frank­ri­ke ha­de vi 30 000–40 000 an­sök­ning­ar per match, och jag är helt över­ty­gad om att vi kom­mer ha väl­digt många fler an­sök­ning­ar än vad vår kvot ger oss den här gång­en ock­så, sä­ger Christof­fer Lund, pro­jekt­le­da­re för pu­blik­re­kry­te­ring och sup­por­ter­klubb på Svens­ka fot­boll­för­bun­det.

Svå­ra­re än att få Em-bil­jett

Ett fot­bolls-vm är en fot­bolls­fest ut­an dess li­ke, men många hopp­ful­la svens­kar ris­ke­rar att bli ut­an bil­jett. Till Vm-mat­cher­na ger Fifa ut en läg­re pro­cen­tan­del (8 pro­cent) till re­spek­ti­ve lands sup­port­rar jäm­fört med vad Ue­fa ger un­der Em-tur­ne­ring­ar­na. Till Sve­ri­ges förs­ta match mot Syd­ko­rea i Nizj­nij Nov­go­rod finns det S

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.