Pfi­zers spår för­skräc­ker

Göteborgs-Posten - - LEDARE -

Slut­stri­den om fö­re det­ta svens­ka Sca­nia har för­pas­sats till ku­lis­ser­na se­dan ame­ri­kans­ka Pfi­zer lagt ett jät­te­bud på nu­me­ra brit­tisk­do­mi­ne­ra­de Ast­ra Ze­neca. Sty­rel­sen för Ast­ra Ze­neca har vid två till­fäl­len av­vi­sat det ame­ri­kans­ka lä­ke­me­dels­bo­la­gets par­nings­dans. Det spe­ku­le­ras nu i att det kom­mer ett nytt och hög­re bud in­om kort från Pfi­zer. PFI­ZER, SOM GLUFSADE i sig svens­ka Phar­ma­cia för 11 år se­dan, har följt en ag­gres­siv för­värvs­po­li­tik. För att ha råd med för­vär­ven har köp­ta verk­sam­he­ter drab­bats av kraf­ti­ga per­so­nal­ned­drag­ning­ar. Av Phar­ma­ci­as över 5 000 an­ställ­da 2002 är blott 500 kvar i dag i Sve­ri­ge. In­te hel­ler forsk­ning­en har slup­pit un­dan be­spa­rings­kni­ven. Se­dan Pfi­zers köp av ame­ri­kans­ka kon­kur­ren­ten Wy­eth 2009 har dess forsk­nings­bud­get sku­rits ner från 11 mil­jar­der dol­lar till 6,7 mil­jar­der dol­lar. Det är allt­så var­ken an­lägg­ning­ar el­ler forsk­ning som Pfi­zer är ute ef­ter ut­an be­fint­li­ga och kom­man­de pro­duk­ter. Dess­utom vill man vin­na skat­te­för­de­lar ge­nom att flyt­ta hu­vud­kon­to­ret från USA till Stor­bri­tan­ni­en där fö­re­tags­skat­ten kom­mer att va­ra tio pro­cen­ten­he­ter läg­re.

FÖR ATT LUG­NA dem som oro­ar sig för ner­drag­ning­ar har Pfi­zer­che­fen Ian Re­ad skri­vit brev till den brit­tis­ke pre­miär­mi­nis­tern Ian Ca­me­ron och ga­ran­te­rat att minst 20 pro­cent av det sam­man­slag­na bo­la­gets forsk­ning skall lig­ga i Stor­bri­tan­ni­en i var­je fall i fem år och om inget oför­ut­sett in­träf­far. Så­le­des gans­ka va­ga löf­ten. Till Fredrik Re­in­feldt har inget brev kom­mit - av fle­ra skäl. Pfi­zer, pre­cis som den brit­tis­ka eko­no­mi­tid­ning­en Fi­nan­ci­al Ti­mes, ser bo­la­get som en an­ge­lä­gen­het för Stor­bri­tan­ni­en. När vi ta­lar om Ast­ra Ze­neca som ett svenskt bo­lag ta­lar eng­els­män­nen om bo­la­get som brit­tiskt - ”the UK drug com­pa­ny”. Och det är det i allt vä­sent­ligt. Svens­ka In­ve­s­tor är blott fjär­de störs­ta äga­re se­dan man fu­sio­ne­ra­de Ast­ra med Ze­neca 1999 och hu­vud­kon­to­ret lig­ger i Lon­don. Vad som där­e­mot är tyd­ligt svenskt, vid si­dan av bo­la­gets ord­fö­ran­de, Leif Johansson, är den sto­ra verk­sam­he­ten i Sve­ri­ge med nä­ra 6 000 an­ställ­da varav över 2 000 i Möln­dal.

Det vo­re för­ödan­de för svensk lä­ke­me­dels­in­du­stri och -forsk­ning om Möln­dals­verk­sam­he­ten la­des ner. Och det tycks va­ra just det som Pfi­zer pla­ne­rar om fö­re­ta­get får ige­nom sitt bud.

AST­RA ZE­NECAS VD Pa­scal So­ri­ot har mo­ti­ve­rat sitt nej till Pfi­zer med att Ast­ra

Ur ett svenskt per­spek­tiv är det ba­ra att hop­pas att Ast­ra Ze­necas sty­rel­se lyc­kas i sin mo­bi­li­se­ring mot Pfi­zer

Ze­neca har många at­trak­ti­va pro­duk­ter i ”pi­pe­li­ne” de när­mas­te åren med kraf­ti­ga för­sälj­nings­ök­ning­ar från 2017 och fram­åt och att man där­för kla­rar sig bätt­re på egen hand. In­ve­stors vd Bör­je Ekholm är ne­ga­tiv till bu­det. Han lik­som fi­nans­mi­nis­ter An­ders Borg och Leif Johansson var­nar dess­utom för att många svens­ka jobb i en myc­ket vik­tig nä­rings­livs­sek­tor kan gå för­lo­ra­de.

Den svens­ke fi­nans­mi­nis­tern har i sam­tal med sin brit­tis­ke mot­sva­rig­het Ge­or­ge Os­bor­ne var­nat Stor­bri­tan­ni­en för att li­ta på Pfi­zers ut­fäs­tel­ser om att be­va­ra ar­bets­till­fäl­len.

– Pfi­zer lev­de in­te upp till si­na löf­ten när man en gång köp­te Phar­ma­cia, var­na­de An­ders Borg och la till att stri­den om Ast­ra Ze­neca kan tvinga fram en de­batt om be­ho­vet av EU-lag­stift­ning för att vär­na den eu­ro­pe­is­ka ve­ten­skaps­ba­sen.

Pro­fes­sorn i na­tio­na­le­ko­no­mi Lars Jonung och fors­ka­ren i bo­lags­styr­ning Sop­hie Nachems­son-Ek­wall är oro­a­de över att hög­kva­li­fi­ce­ra­de tjäns­ter för­svin­ner från Sve­ri­ge och att Sve­ri­ge ut­veck­las till ”en dot­ter­bo­lagse­ko­no­mi”.

SVE­RI­GE HAR ”SLÄPPT i väg” många sto­ra bo­lag till ut­ländskt ägan­de. Kva­li­fi­ce­ra­de ar­bets­till­fäl­len har för­svun­nit pre­cis som när svens­ka bo­lag har gått på kö­par­stråt i and­ra län­der.

Ast­ra Ze­necas sty­rel­se kan in­te sä­ga nej till Pfi­zers bud med hän­vis­ning till in­hems­ka in­tres­sen. De mås­te vi­sa för si­na ak­tieä­ga­re att bu­det skall av­vi­sas där­för att Ast­ra Ze­neca kan ut­veck­las bätt­re på egen hand. Det hind­rar in­te att det är all­de­les rätt att mo­bi­li­se­ra ock­så po­li­tiskt stöd för att slåss för själv­stän­dig­het och ar­bets­till­fäl­len i Sve­ri­ge och Stor­bri­tan­ni­en. Ur ett svenskt och väst­svenskt per­spek­tiv är det ba­ra att hop­pas att Leif Johansson och sty­rel­sen lyc­kas i sin mo­bi­li­se­ring mot Pfi­zer och att Ast­ra Ze­neca in­te säl­lar sig till den långa rad svens­ka fö­re­tag som för­svun­nit ur lan­det!

Pe­ter Hjör­ne

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.