Po­li­sen bör job­ba gräns­löst

Göteborgs-Posten - - LEDARE - GP 11/5 -14

Il­la att or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­het är bätt­re på eu­ro­pe­iskt

sam­ar­be­te än po­li­sen.

Eu­ro­pas or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­het är enorm, myc­ket mer om­fat­tan­de än vad de all­ra fles­ta av oss kan gö­ra sig en fö­re­ställ­ning om. – Ett finns 3 600 ligor som Eu­ro­pol kän­ner till nam­nen på. Det är sto­ra konglo­me­rat som tjä­nar mer peng­ar än vad stor­fö­re­ta­gen Goog­le, Ni­ke och St­ar­buck gör till­sam­mans. Ligor­na ut­nytt­jar hå­len och svag­he­ter­na i lag­stift­ning­en. De un­der­sö­ker sys­te­ma­tiskt möj­lig­he­ter­na i oli­ka län­der och po­li­sen lig­ger ef­ter.

Så be­skrev EU-kom­mis­sio­nä­ren Ce­ci­lia Malm­ström si­tu­a­tio­nen när hon på Eu­ro­pa­da­gen del­tog i ett se­mi­na­ri­um på Gustav Adolfs torg i Gö­te­borg om det öpp­na Eu­ro­pas möj­lig­he­ter och ut­ma­ning­ar.

Eu­ro­pa be­hö­ver en fe­de­ral po­lis

LIGOR­NA SMUGG­LAR KVIN­NOR och barn för sex­u­el­la än­da­mål och tvångs­ar­be­te, men ock­så knark, bi­lar och va­pen el­ler allt på en gång.

– Det­ta mås­te vi be­käm­pa till­sam­mans, kon­sta­te­ra­de Malm­ström.

Det är rätt, men hur? EU har ut­rät­tat en hel del grund­ar­be­te – som att sam­ord­na med­lems­sta­ter­nas lag­stift­ning mot traf­fic­king. Men det finns ock­så mer kon­kre­ta fram­gång­ar. Den ge­men­sam­ma po­lis­or­ga­ni­sa­tio­nen Eu­ro­pol har den se­nas­te ti­den sprängt fle­ra ligor som via nä­tet sålt sex­u­el­la över­grepp mot barn.

Be­hövs mer? Ab­so­lut! I de­bat­ten tog EU-kan­di­da­ten Ja­sen­ko Se­li­mo­vic (FP) upp för­sla­get om en eu­ro­pe­isk mot­sva­rig­het till ame­ri­kans­ka FBI – en fe­de­ral po­lis som får ja­ga grova brotts­ling­ar över na­tions­grän­ser­na.

FRÅ­GAN ÄR KNAP­PAST mo­gen, EU har iden­ti­fi­e­rat tio brott som skall be­käm­pas gränsövers­kridande. Men det krävs stör­re för­tro­en­de mel­lan oli­ka län­ders po­lis­myn­dig­he­ter in­nan en ge­men­sam or­ga­ni­sa­tion kan fun­ge­ra, på­pe­ka­de Ce­ci­lia Malm­ström. Kanske får EU till sist sitt eget FBI – i nå­gon form. Be­ho­ven pe­kar i den rikt­ning­en. Men in­nan vi even­tu­ellt kom­mer dit finns ut­rym­me för myc­ket mer po­lis­sam­ar­be­te in­om Eu­ro­pol.

Po­li­sen mås­te bätt­re ut­nytt­ja de öpp­na grän­ser­na. Att i stäl­let stänga dem vo­re me­nings­löst. Grän­ser hind­rar ba­ra po­li­sens ar­be­te. Den or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten bryr sig in­te det mins­ta om grän­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.