” Vårt mål är att vin­na EU-va­let. Det kom­mer att sän­da chock­vå­gor ge­nom de and­ra par­ti­er­na.”

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

PATRICK O’FLYNN Ukip:s kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör MITT EMOT KÖTTAFFÄRE­N på samma af­färs­ga­ta lig­ger to­baks­af­fä­ren. Bakom dis­ken står två unga män som be­rät­tar om ett Eng­land som för van­ligt folk do­mi­ne­ras av fat­tig­dom och en käns­la av att in­vand­ra­re allt för lätt får allt för myc­ket stöd. 31-åri­ge Faisal Hus­sa­in har ägt bu­ti­ken i åt­ta år. Hans för­äld­rar kom­mer från Kash­mir i Pa­kis­tan, men själv är han född i Eng­land.

– Jag an­ser att Ukip är ra­sis­ter. Jag tror in­te de blir störs­ta par­ti­et ef­tersom jag hör många som ock­så tyc­ker så. Men om de blir störst, skul­le det ab­so­lut kän­nas som ett hot. 28-ÅRI­GE DAMIEN ADAMS ar­be­tar del­tid i to­baks­af­fä­ren och hel­tid på ett va­ru­hus.

– Till för tre år se­dan gick jag på so­ci­al­bi­drag och fick ut om­kring 900 pund i må­na­den’ be­rä­tar han.

– Nu får jag ut 750 ef­ter skatt. Jag frå­gar of­ta mig själv var­för jag job­bar.

Trots ar­be­te på mer än hel­tid tjä­nar Damien un­der den lagstad­ga­de mi­ni­mi­lö­nen.

– Fac­ket kla­rar in­te att käm­pa för vå­ra rät­tig­he­ter. Re­ge­ring­en har sett till att det in­te lö­nar sig att ar­be­ta.

Damien Adams tving­as stän­digt säl­ja till­hö­rig­he­ter. Och allt som of­tast att väl­ja mel­lan varmt vat­ten i kra­nen el­ler mat på bor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.