”Jag an­ser att Ukip är ra­sis­ter. Om de blir det störs­ta par­ti­et skul­le det kän­nas som ett hot”

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

FAISAL HUS­SA­IN

Bu­tiksä­ga­re TILL­BA­KA I LON­DON be­ger vi oss till East End, den del av världs­sta­den som se­dan 1600-ta­let ta­git emot in­vand­ra­re från mäng­der av län­der. Vid Cab­le Stre­et finns en mäk­tig mu­ral­mål­ning som hyl­lar de hund­ra­tu­sen in­vå­na­re som 1936 de­mon­stre­ra­de och stop­pa­de de brit­tis­ka fa­scis­ter­na från att mar­sche­ra ge­nom om­rå­det. I par­ken bred­vid träf­far vi 44-åri­ge Ola­wa­le Sho­lan­ke och hans två le­kan­de barn.

– Ukip är in­te ra­sis­ter. De vill skyd­da sitt land och se till att det in­te det in­te går som OLA­WA­LE SHO­LAN­KE är in­te oro­lig för upp­stickar­par­ti­et.

– Ukip kom­mer att bli som al­la and­ra par­ti­er, om de får makt. Då kom­mer de att lug­na ned sig. Egent­li­gen vill de in­te änd­ra spe­ci­ellt myc­ket. Lan­det kan in­te vand­ra en­samt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.