In­vand­ring­en

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

En stor del av de­bat­ten hand­lar om vad som hänt ef­ter EU-ut­vidg­ning­en 2004. La­bour-re­ge­ring­en räk­na­de då med 13 000 in­vand­ra­re från de nya EUlän­der­na förs­ta året. I stäl­let kom det tio gång­er så många.

Den to­ta­la in­vand­ring­en har där­ef­ter le­gat kring en halv mil­jon män­ni­skor per år.

Nu­va­ran­de re­ge­ring vill helst ta­la om net­to­in­vand­ring och har lo­vat att den ska ned un­der 100 000. I stäl­let vi­sar se­nas­te sta­tisti­ken att 212 000 har net­to­in­vand­rat se­nas­te året. 13 pro­cent av brit­ter­na är nu föd­da ut­om­lands.

Träng­da av opi­ni­o­nen, och Ukips fram­gång­ar, har re­ge­ring­en ta­git en rad be­slut om skärp­ta reg­ler som ska mins­ka in­vand­ring­en. I ja­nu­a­ri stop­pa­de re­ge­ring­en in­ri­kes­de­par­te­men­tet från att pub­li­ce­ra en rap­port ef­tersom den in­te kun­nat hit­ta be­vis för bi­dragstu­rism. Ock­så La­bour ta­lar om skärp­ning­ar och be­kla­gar ti­di­ga­re miss­tag.

Sam­ti­digt var­nar Över­hu­sets ut­skott för ve­ten­skap och tek­nik för att an­ta­let ut­länds­ka stu­den­ter mins­kat kraf­tigt un­der se­na­re år, vil­ket för­kla­ras med to­nen i in­vand­rings­de­bat­ten.

Från det brit­tis­ka sjuk­vårds­sy­ste­met, som har per­so­nal­brist, kom nyligen ett larm om att ru­mänska lä­ka­re och sjuk­skö­ters­kor nu hell­re sö­ker jobb i Tyskland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.