Femå­rig Mal­mö­flic­ka om­kom i brand

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

MALMÖ: En femå­rig flic­ka om­kom i sam­band med en brand i ett fler­fa­miljs­hus i Malmö i går. Flic­kan och hen­nes mam­ma hit­ta­des i en lä­gen­het på sjät­te vå­ning­en, och trots om­gå­en­de in­sat­ser gick bar­nets liv in­te att räd­da. Po­li­sen lar­ma­des ti­digt på mor­go­nen om att det brann i ett hus i stads­de­len Ro­sen­gård. Vad som or­sa­kat bran­den är än­nu oklart, men den ska ha star­tat på sjät­te vå­ning­en. Där hit­ta­des ock­så den nu om­kom­na flic­kan och hen­nes mor.

Sam­man­lagt fick nio per­so­ner, ma­jo­ri­te­ten barn, fö­ras till sjuk­hus med am­bu­lans. En­ligt po­li­sen ska ing­en ut­ö­ver den nu av­lid­na flic­kan ha fått livs­ho­tan­de ska­dor. (TT)

Fle­ra nya oroslarm om barn

KARLS­KRO­NA: So­ci­al­kon­to­ret i Karls­kro­na har fått ta emot fler larm om barn som far il­la ef­ter att en åt­ta­å­rig flic­ka hit­tats död i sitt hem un­der val­borg. Ba­ra de se­nas­te två da­gar­na har tio nya oro­san­mäl­ning­ar om barn skic­kats in, skri­ver Ble­kinge Läns tid­ning

– Det är na­tur­ligt att an­ta att an­mäl­ningstät­he­ten ökar ef­ter en så­dan här hän­del­se, sä­ger för­valt­nings­chef Anet­te Glad­her till tid­ning­en.

So­ci­al­för­valt­ning­en dis­ku­te­rar nu hur ett even­tu­ellt ökat an­mäl­nings­tryck ska mö­tas. (TT)

öv­nings­sköt i träd­gård – pi­ket till­kal­la­des

MEL­LE­RUD: Vid 14-ti­den i går kal­la­des po­li­sen till en plats sö­der om Mel­le­rud ef­ter larm om skott­loss­ning. Bland an­nat kal­la­des pi­ket­po­li­sen från Gö­te­borg in. Bo­en­de längs E 45:an rap­por­te­rar att de sett ett ti­o­tal po­lis­bi­lar och en he­li­kop­ter. Ef­tersom po­li­sen in­te viss­te vem det var som sköt och var­för när­ma­de de sig för­sik­tigt. Men ef­ter en stund vi­sa­de det sig att inget olag­ligt på­gick.

Det var en man som öv­nings­sköt i sin träd­gård. Vap­net, som han har li­cens för, var nå­gon form av jakt­va­pen. Man­nen sköt på ett så­dant sätt så att det in­te var fa­ra för nå­gon an­nan. Tom­ten lig­ger in­te hel­ler i tät­be­byggt om­rå­de. Skyt­ten fick en skarp till­sä­gel­se av po­li­sen men inget brott an­mäl­des.

Slo­pat ska­de­stånd ef­ter OKG-ak­tion

OS­KARS­HAMN: Gre­en­pe­a­ces ak­tion mot kärn­kraft­ver­ket OKG i Os­kars­hamn ti­di­ga­re i mars kos­ta­de mel­lan 25 och 30 mil­jo­ner kro­nor. Men trots det så slo­par OKG sitt krav på ska­de­stånd, skri­ver lo­kal­tid­ning­en Ny­he­ter­na på nä­tet.

OKG:s in­for­ma­tions­chef upp­ger att det in­te är värt att läg­ga mer ener­gi på att dri­va en rätts­lig pro­cess i ären­det.

När ak­ti­vis­ter­na ti­di­ga­re i år tog sig in på kärn­kraft­verks­om­rå­det kun­de ett an­tal tu­sen per­so­ner in­te gö­ra sitt jobb un­der ett dygn. Dess­utom in­ne­bar ex­tra be­vak­ning och kon­trol­ler i och med ak­tio­nen ock­så kost­na­der. (TT)

Tving­as åka färd­tjänst till to­a­lett

JÖN­KÖ­PING: En kvin­na i Jön­kö­ping får in­te sitt hus an­pas­sat se­dan hon bli­vit rull­stols­bu­ren. I stäl­let an­ser kom­mu­nen att hon ska åka färd­tjänst två gång­er om da­gen till ett bo­en­de för gå på to­a­let­ten och du­scha, skri­ver Jön­kö­pingspos­ten. Un­der da­gar­na får hon vis­tas i sitt var­dags­rum med en pot­ta till hands, bad­rum­met lig­ger en trap­pa upp och stads­bygg­nads­kon­to­ret an­ser att hu­set in­te är lämp­ligt att han­di­kap­pan­pas­sas. Be­slu­tet är över­kla­gat till För­valt­nings­rät­ten och tills vi­da­re bor kvin­nan på ett kort­tids­bo­en­de. (TT)

Bildt fö­reslås för No­bel­kom­mit­tén

NOR­GE: De bor­ger­li­ga par­ti­er­na i Nor­ge vill by­ta ut Tor­bjørn Jag­land som ord­fö­ran­de för nors­ka No­bel­kom­mit­tén, upp­ger VG. En­ligt tid­ning­en kan en av kan­di­da­ter­na till att er­sät­ta ho­nom då va­ra den svens­ke ut­ri­kesmi­nis­tern Carl Bildt (M).

– Jag kom­mer att fö­re­slå att vi väl­jer mel­lan Ko­fi An­nan, Hil­la­ry Clin­ton, Carl Bildt el­ler Jan Pe­ter­sen, sä­ger Høy­re­po­li­ti­kern Lin­da Hofstad Hel­le­land till VG.

Ord­fö­ran­de­by­tet vän­tas ske till hös­ten, då de bor­ger­li­ga par­ti­er­na får i ma­jo­ri­tet i kom­mit­tén. (TT-NTB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.