Tå­get drar minst ener­gi

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

Tå­get är ex­tremt ener­gi­snålt jäm­fört med bil och myc­ket snå­la­re än lång­färds­buss.

Med 100 pas­sa­ge­ra­re i tå­get ger en ge­nom­snitt­lig ener­gi­för­bruk­ning på 2 400 kWh en för­bruk­ning på 24 kWh per per­son.

En kWh kos­tar SJ just nu 62 öre. Det be­ty­der att tågre­san mel­lan Gö­te­borg och Malmö kos­tar var­je re­se­när 15 kro­nor.

För samma be­lopp li­ka kan en bi­list med en med­pas­sa­ge­ra­re i en bräns­lesnål bil kö­ra mel­lan Gö­te­borg och Kungs­bac­ka

En ex­press­buss drar knappt 100 li­ter bräns­le mel­lan Gö­te­borg och Malmö, kostnaden blir 1 200 kro­nor. Om bussen har 30 re­se­nä­rer om­bord blir kostnaden per re­se­när 40 kro­nor.

2013 för­bru­ka­de SJ:s tåg 503 gi­ga­wat­tim­mar. El­räk­ning­en slutade på 330 mil­jo­ner kro­nor.

Tio pro­cent läg­re el­för­bruk­ning be­ty­der 30-35 mil­jo­ner kro­nor i läg­re el­räk­ning för SJ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.