Döds­be­sked ut­reds ef­ter två år

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

GÖ­TE­BORG : En pa­ti­ent på Sahlgrensk­a uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Gö­te­borg hör­de lä­kar­na pra­ta med hans an­hö­ri­ga om att han in­te skul­le över­le­va hjärn­blöd­ning­en.

Vård­per­so­na­len trod­de fel­ak­tigt att man­nen var med­vets­lös.

Men pa­ti­en­ten över­lev­de, och nu – två år ef­teråt – ska hän­del­sen ut­re­das, skri­ver Svens­ka Dag­bla­det.

Det in­träf­fa­de re­gi­stre­ra­des in­te, och där­för gjor­des ing­en in­tern ut­red­ning, upp­ger tid­ning­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.