”Ty­värr finns det ett glapp mel­lan al­la oss som har vi­sio­ner och de i sam­häl­let som har möj­lig­het att ploc­ka upp dem”

Göteborgs-Posten - - NYHETER - MARIE KENNEDY

MESUT EMIRDAG HAN STIC­KER IN­TE un­der stol med att det va­rit ett tungt år med gäng­kri­mi­na­li­tet och skjut­ning­ar.

– Men en dag som den­na märks det att vi i Biskops­går­den hål­ler ihop. Och det är in­te oron man pra­tar om, ut­an i dag träf­fas vi för att ha en skön dag över al­la grän­ser. Det är där­för al­la är här och även po­li­tis­ka par­ti­er, sam­ver­kans­för­e­ning­ar, kul­tur­för­e­ning­ar med fle­ra. Vi vi­sar att vi är stol­ta över där vi le­ver och bor, fort­sät­ter han. DET FINNS 27 oli­ka na­tio­na­li­te­ter i Biskops­går­den, och den in­ter­na­tio­nel­la prä­geln är själv­klar. Och al­la vi­sar upp det bäs­ta man har att bju­da på.

Pe­nar Emirdag och hen­nes vä­nin­na Ce­mi­le Ca­lik står och gril­lar tur­kis­ka adana­ke­bab spe­ci­al på lö­pan­de band, och kön ring­lar lång. Här är det in­te kil­lar som gril­lar – det är tje­jer­na. KVINNOFöRE­NINGEN HILL. Var en av al­la de kul­tur­för­e­ning­ar som sam­la­de in peng­ar och vi­sa­de upp sin verk­sam­het, be­rät­ta­de Sac­diyo Fu­re och Fa­du­mo Dand.

Men visst, det känns in­te rik­tigt li­ka tryggt som förr.

– Min fru vill att vi ska flyt­ta men jag har bott här se­dan 1979 och är upp­vux­en här. Det finns så myc­ket som är fint med Biskops­går­den, men ty­värr finns det ett glapp mel­lan al­la oss som har vi­sio­ner och de i sam­häl­let som har möj­lig­het att ploc­ka upp dem, sä­ger Mesut Emirdag.

And­ra ge­ne­ra­tio­nens in­vand­ra­re med jobb och ord­nad eko­no­mi flyt­tar vi­da­re till Lundby, och de som är ny­an­län­da och som sak­nar jobb och in­koms­ter sit­ter fast i en svår si­tu­a­tion, kon­sta­te­rar han och tyc­ker att det be­hövs stör­re in­sat­ser. För det byggs inga fa­bri­ker där man kan ar­be­ta läng­re. MEN Så­DA­NA TRå­KIG­HE­TER tän­ker man in­te just på den­na dag när Mo­ni­cas dan­sa­re från Kul­tur­sko­lan hål­ler en be­jublad upp­vis­ning. Och i po­li­sens tält sit­ter det fullt av barn och ri­tar po­lis­bi­lar och so­lar, me­dan för­äld­rar­na fyl­ler i en trygg­hets­un­der­sök­ning.

– Vi har fått en myc­ket bra re­spons på den, sä­ger Mats Olsson, om­rå­de­spo­lis i Biskops­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.