”Det jag är för­vå­nad över är att Ste­fan Löfven med det­ta be­sked över­ger den svens­ka mo­del­len”

Göteborgs-Posten - - NYHETER - LARS LARS­SON

VALLöFTEST­ID. Hel­tid ska bli norm i kom­mu­ner och lands­ting om S får mak­ten, lo­var Löfven.

Pri­va­ta vård­bo­lag om­fat­tas ock­så ef­tersom de kom­mer att mö­ta krav på det i den of­fent­li­ga upp­hand­ling­en.

– Ska man va­ra med på ba­nan ska man ock­så ha hel­tid som norm, sa­de Löfven på en press­träff. Må­LET ÄR ATT ar­bets­mark­na­dens par­ter i and­ra bran­scher ska kom­ma över­ens om lik­nan­de vill­kor.

Kom­mu­nal ser löf­tet om hel­tid som norm och att de­la­de tu­rer ska ar­be­tas bort som ”ett vin­nan­de kon­cept”. Annelie Nord­ström har be­skri­vit det som skam­ligt att S in­te har kom­mit till skott ef­ter ett kon­gress­be­slut från 2001 om rätt till hel­tid.

KENT PERSSON (M) MO­DE­RA­TER­NAS par­ti­sek­re­te­ra­re Kent Persson sä­ger att han upp­ma­nat M-kom­mu­ner att ar­be­ta för hel­ti­der.

– Det jag är för­vå­nad över är att Ste­fan Löfven med det­ta be­sked över­ger den svens­ka mo­del­len, det vill sä­ga där ar­bets­mark­na­dens par­ter skö­ter den här ty­pen av för­hand­ling­ar när det hand­lar om kol­lek­tivav­tal. Nu vill han helt plöts­ligt att po­li­ti­ken ska skö­ta det och det häng­er in­te ihop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.