Flag­gan ha­la­des i Ma­zar-i-Sha­rif

Göteborgs-Posten - - UTLAND -

AF­GHA­NIS­TAN: I går ha­la­des den svens­ka flag­gan på ba­sen i Ma­za­ri-Sha­rif. Sve­ri­ges mi­li­tä­ra in­sats i Af­gha­nis­tan är näs­tan över för den sista svens­ka ope­ra­tio­nel­la styr­kan som in­går i den Na­to-led­da Isaf-styr­kan. Sve­ri­ge har in­gått i ett nor­diskt-bal­tiskt sam­ar­be­te se­dan bör­jan av 2013 och det sam­ar­be­tet av­slu­ta­de på lör­da­gen.

Om den svens­ka in­sat­sen va­rit lyc­kad rå­der det de­la­de me­ning­ar om. Försvarsmi­nister Ka­rin En­ström del­tog vid av­slut­ningsce­re­mo­nin på ba­sen Nort­hern Lights.

In­nan maj är slut kom­mer al­la som in­gått i den styr­kan ha åkt hem till Sve­ri­ge. I slu­tet av ju­ni kom­mer ba­sen över­läm­nas till Af­gha­nis­tan. (TT)

El­va grip­na i dansk de­mon­stra­tion

DAN­MARK : Po­li­sen i Kö­pen­hamn har gri­pit el­va per­so­ner i sam­band med en de­mon­stra­tion som ur­ar­ta­de till ga­tubråk. Det var hö­gerex­tre­mis­tis­ka Dan­marks Na­tio­na­le Front, som bland an­nat pro­pa­ge­rar mot mos­ké­byg­gen, som ar­ran­ge­ra­de en de­mon­stra­tion på Christi­ans­borg Slots­plads – fram­för fol­ke­ting­et. Väns­terex­tre­ma grup­per ut­lys­te fle­ra mot­de­mon­stra­tio­ner och en­ligt po­li­sen var det del­ta­ga­re i de oli­ka läg­ren som drab­ba­de sam­man. Fö­re­mål ska ock­så ha kas­tats och en del av de­mon­stran­ter­na var mas­ke­ra­de. El­va per­so­ner greps i sam­band med de­mon­stra­tio­ner­na, en­ligt po­li­sen. (TT-Rit­zau)

Ovan­ligt få is­björ­nar på Sval­bard

NOR­GE: Norsk Po­larin­sti­tutt, som var­je år räk­nar och mär­ker is­björ­nar på Sval­bard, har i år hit­tat ovan­ligt få björn­ho­nor med små ung­ar.

– Bland de björ­nar vi fång­a­de var det ba­ra tre ho­nor med sam­man­lagt fy­ra ung­ar föd­da i år, sä­ger is­björns­fors­ka­ren Jon Aars till nors­ka ra­di­on, NRK.

I fjol fanns 16 nya ung­ar bland björ­nar­na, vil­ket var mer nor­malt. Men fors­kar­na an­ser att det är för ti­digt att dra slut­sat­ser av årets räk­ning.

Fors­kar­na an­ser att det finns skäl att un­der­sö­ka när­ma­re vad det­ta be­ty­der för björn­stam­men. (TT-NTB)

Gott hopp om va­pen­vi­la i Sydsu­dan

SYDSU­DAN : Hopp om ett slut på in­bör­des­kri­get luf­tas i Sydsu­dan ef­ter ett av­tal mel­lan de stri­dan­de par­ter­na, som skrevs un­der i Eti­o­pi­en sent på fre­da­gen. På lör­dags­ef­ter­mid­da­gen ha­de inga rap­por­ter om nya stri­der bli­vit kän­da.

Bå­da par­ter har lo­vat se till att hjälp­trans­por­ter kan nå fram. Sydsu­dans be­folk­ning står en­ligt fle­ra bi­stånds­or­ga­ni­sa­tio­ner på ran­den till en hung­er­ka­ta­strof.

I av­ta­let för­ut­skic­ka­des en va­pen­vi­la in­om ett dygn. Av­ta­let går ock­så ut på att en över­gångs­re­ge­ring ska bil­das, en ny grund­lag ska skri­vas och ny­val hål­las. Men det är in­te klart när va­let ska ske, el­ler vem som ska le­da över­gångs­re­ge­ring­en. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.