Fak­ta: Togs från sko­lan

Göteborgs-Posten - - UTLAND - MATTIAS ARESKOG

Den 14 april an­greps en flick­sko­la i Chi­bok i nord­öst­ra ni­ge­ria. 276 flic­kor, i öv­re ton­å­ren, ska ha förts bort. 53 ska ha und­kom­mit och 223 för­bli­vit fång­na.

ex­tre­mist­rö­rel­sen bo­ko Ha­ram har ta­git på sig då­det och gjort klart att tvångsäk­ten­skap pla­ne­ras för flic­kor­na.

en glo­bal pro­teströ­rel­se har ta­git fart, med fö­re­trä­da­re som pre­si­dent­hust­run Michel­le Oba­ma i USa, nel­son Man­de­las än­ka Graça Machel och den pa­ki­stans­ka skol­flic­kan Ma­la­la yousafzai.

Stor­muftin ab­du­la­ziz al al-Shaykh i Sau­dia­ra­bi­en, en ton­gi­van­de sun­ni­mus­lim, har ta­git av­stånd från bo­ko Ha­ram och be­skri­vit sek­ten som präg­lad av irr­lä­ror.

Käl­lor: bbC, al-Hay­at och aFP. stöd­ja den ni­ge­ri­ans­ka re­ge­ring­ens an­sträng­ning­ar att hit­ta des­sa flic­kor och häm­ta hem dem, sa­de hon. NI­GE­RIA TILL­BA­KA­VI­SAR upp­gif­ter från män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Am­ne­sty om att myn­dig­he­ter skul­le ha var­nats om en fö­re­stå­en­de at­tack mot sko­lan i sta­den Chi­bok in­nan terrorgrup­pen slog till den 14 april.

– Om re­ge­ring­en ha­de ve­tat skul­le vi ha age­rat, sä­ger in­for­ma­tions­mi­nis­ter La­ba­ran Ma­ku till brit­tis­ka BBC.

Vid 19-ti­den på kväl­len ska folk ha var­nat mi­li­tär i del­sta­ten Bor­nos hu­vud­stad Mai­du­gu­ri. Ett be­fäl i sta­den Chi­bok ska ha bett om för­stärk­ning, ut­an att nå­got hän­de. BO­SKAPS­SKö­TA­RE SKA EN­LIGT käl­lor som Am­ne­sty be­dö­mer som tro­vär­di­ga till och med ha var­nat för att be­väp­na­de män frå­gat var i Chi­bok flic­kor­nas sko­la låg.

Vid mid­natt an­greps sko­lan. 53 flic­kor lyc­ka­des fly, me­dan 223 än­nu hålls fång­na, en­ligt vad po­li­sen upp­gav nyligen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.