”Jag trod­de att vi ha­de för­lo­rat fle­ra av mi­na klass­kom­pi­sar, men av 1 136 ele­ver var det ba­ra en som dog”

Göteborgs-Posten - - UTLAND - GUSTAV SJÖHOLM

PHyL­LiS La­ver­ne Ma­na­by där offer be­grav­des i när­he­ten.

Ef­ter en vec­ka eva­ku­e­ra­des även de äld­re bar­nen och stan­na­de i Cal­bayog en tid in­nan de kun­de åter­vän­da.

– Jag är in­te rädd för vat­ten, men jag är rädd för mör­ker och när det blå­ser, sä­ger Phyl­lis nu, näs­tan ett halv­år ef­ter ka­ta­stro­fen.

I ja­nu­a­ri kun­de hon åter­vän­da till sko­lan. – JAG BLEV VERK­LI­GEN över­ras­kad. Jag trod­de att vi ha­de för­lo­rat fle­ra av mi­na klass­kom­pi­sar, men av 1 136 ele­ver var det ba­ra en som dog. Men många har för­lo­rat si­na för­äld­rar, sä­ger hon.

I april gick hon ut hög­sta­di­et och har nu sik­tet in­ställt på gym­na­si­et. Al­la barn och ung­do­mar i byn har kun­nat flyt­ta till­ba­ka. – VI STÄ­DA­DE HU­SEN och sat­te upp tem­po­rä­ra skydd för ta­ken som blås­te av. Men nu har byn bör­jat att re­no­ve­ras, vi har haft bygg­nads­ar­be­ta­re som job­bat här, sä­ger hon.

Hon be­rät­tar att hjälp­sänd­ning­ar kom­mit till byn och att hon bland an­nat fått av­last­nings­sam­tal.

– Vi har fått myc­ket stöd från oli­ka håll. Det har gått bra för oss, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.