Fak­ta: Bosni­en och Her­ce­go­vi­na

Göteborgs-Posten - - UTLAND -

Bosni­en och Her­ce­go­vi­na – of­ta be­nämnt en­bart Bosni­en – har om­kring 3,8 mil­jo­ner in­vå­na­re. Hu­vud­stad är Sa­ra­je­vo med 235 000 in­vå­na­re.

Fö­re krigs­ut­brot­tet 1992 be­räk­na­des be­folk­ning­en be­stå av cir­ka 44 pro­cent mus­li­mer, 32 pro­cent or­to­doxt krist­na och 17 pro­cent ka­to­li­ker.

Se­dan in­bör­des­kri­get 1992–1995 har Bosni­en va­rit upp­de­lat i en ser­bisk re­pu­blik och en mus­limsk­kro­a­tisk fe­de­ra­tion.

Lan­det styrs av ett pre­si­dentråd, där al­la de tre sto­ra folk­grup­per­na är fö­re­träd­da.

Käl­la: Na­tio­na­len­cyk­lo­pe­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.