”Jag är sä­ker på att jag höll på med yo­ga och me­di­ta­tion även i mi­na ti­di­ga­re liv”

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Hon skul­le in­te en­bart kun­na äg­na sig åt en helt världs­från­vänd re­li­gi­on. Andlig ut­veck­ling mås­te ha en för­ank­ring i sam­häl­let, po­äng­te­rar hon.

– Anan­da Mar­ga är bå­de en so­ci­al och andlig or­ga­ni­sa­tion, vil­ket be­ty­der att vi, vid si­dan av yo­ga och me­di­ta­tion, ock­så ar­be­tar med att bi­stå män­ni­skor i sam­häl­let. RUNT OM I he­la värl­den drivs barn­hem, fri­tids­verk­sam­het och sko­lor i rö­rel­sens re­gi, och Di­di har va­rit sta­tio­ne­rad på de mest skif­tan­de plat­ser: Taiwan, Si­bi­ri­en, Ka­li­for­ni­en, Mal­ta och nu Bor­neo.

– Där har jag va­rit de se­nas­te fy­ra åren, och nu har jag be­stämt att jag vill stan­na. Jag har ock­så star­tat ett eget fö­re­tag som ar­ran­ge­rar yo­ga­re­sor från Sve­ri­ge till Ba­li och Bor­neo. Vins­ten från

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.