Göteborgs ut­veck­ling häm­mas av då­lig pla­ne­ring

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Gö­te­borg be­hö­ver en ny pla­ne­rings­struk­tur. I dag byg­ger Göteborgs ut­bygg­nad på punktvi­sa be­slut hos oli­ka hu­vud­män ut­an fram­för­håll­ning och sam­man­hang. Det är in­te ac­cep­ta­belt, skri­ver ar­ki­tekt Bengt Andersson Li­se­li­us.

IS­ve­ri­ge har vi se­dan fle­ra år till­ba­ka en stor in­flytt­ning till lan­dets stör­re stä­der. Tryc­ket på Stock­holms­re­gi­o­nen är störst och det be­hövs av­last­ning med en and­ra kraft­full re­gi­on. Det är i he­la lan­dets in­tres­se att Gö­te­borg tar led­ning­en för en ar­bets­mark­nads­re­gi­on Oslo-Gö­te­borg-Malmö. En vi­sion om ett at­trak­tivt näringsliv och dess ut­veck­ling be­hö­ver stöt­tas av en fy­sisk pla­ne­ring för sam­hälls­ut­veck­ling och stads­ut­veck­ling.

Här har vi Göteborgs di­lem­ma. Det finns se­dan 20-25 år ing­en kon­kret fy­sisk pla­ne­ring som sam­ord­nar stads­ut­veck­ling med be­byg­gel­se och kom­mu­ni­ka­tio­ner. Göteborgs ut­bygg­nad byg­ger på punktvi­sa be­slut hos oli­ka hu­vud­män ut­an fram­för­håll­ning och sam­man­hang.

Finns ett fack­manna­förakt

I Gö­te­borg har den po­li­tis­ka led­ning­en ärvt ett pla­ne­rings- och fack­manna­förakt se­dan ti­di­ga­re, och till vis­sa de­lar le­ver det­ta kvar. All­män­na vi­sio­ner och stra­te­gi­er har pro­du­ce­rats, men in­te om­satts i re­el­la pla­ner. Här lig­ger en del av Göteborgs ef­ter­släp­ning.

När Stock­holm i hös­tas fick sitt nya in­fra­pa­ket frå­ga­de GP:s le­dar­re­dak­tion när Al­li­an­sen skul­le kom­ma till Gö­te­borg med nå­got lik­nan­de. Men i Gö­te­borg finns ing­en mot­sva­ran­de fy­sisk pla­ne­ring och ing­en or­ga­ni­sa­tion för stads­ut­veck­ling­en.

I det­ta tom­rum har Tra­fik­ver­ket i sto­ra styc­ken i prak­ti­ken ta­git över pla­ne­ring­en ut­an att ha kom­pe­tens in­om stads­ut­veck­ling. Tra­fik­ver­ket (då­va­ran­de Ban­ver­ket) mis­sa­de grovt i Hal­land­så­sen och vid in­vig­ning­en nyligen av and­ra tun­nel­rö­ret fram­gick att för­dyr­ning­en, med ett stort an­tal mil­jar­der, ha­de ta­gits från and­ra pla­ne­ra­de pro­jekt. Ett så­dant var järn­vägs­pro­jek­tet (mid­jan) i Gö­te­borg. Det var den åt­gärd, som skul­le ha hjälpt till att kla­ra pen­del­tra­fi­ken re­dan i dag och dess­utom fle­ra år­tion­den fram­ö­ver.

Gö­te­borg har hit­tills tap­pat minst tio år gente­mot Malmö och Stock­holm. Det är in­te ac­cep­ta­belt att tap­pa 12-15 år till.

Gö­te­bor­gar­na pla­ne­ras öka med minst 10 000 in­vå­na­re/år. Un­der de när­mas­te 15 åren blir det cir­ka 150 000 nya in­vå­na­re. Det­ta ger nya möj­lig­he­ter för ar­bets­mark­na­den, men ock­så be­hov av kraft­ful­la in­sat­ser in­om bo­en­de, ar­bets­plat­ser och kom­mu­ni­ka­tio­ner. Gö­te­borg har i dag en över­be­las­tad kol­lek­tiv­tra­fik med ett otidsen­ligt tra­fik­nät, som in­te är an­pas­sat för nå­gon stör­re ut­ök­ning.

Un­der de när­mas­te 15 åren be­hö­ver vi ef­ter hand byg­ga ut kol­lek­tiv­tra­fi­ken med 100 pro­cent, från da­gens 0,5 mil­jon re­sor/ dygn för att kla­ra minst 1 mil­jon re­sor/dygn

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.