Vi­sions­löst om vål­det

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Jag tit­ta­de på Upp­drag gransk­ning i veckan. Jag är 61 år och född i Gö­te­borg och ser med bestörtnin­g hur so­ci­al­de­mo­kra­tisk och mo­de­rat po­li­tik hål­ler på att sli­ta isär Sve­ri­ge. Det land jag är född i och det land jag äls­kar.

Yt­terst hand­lar det om att lan­det har ta­git emot all­de­les för många flyk­ting­ar. Det finns helt en­kelt ing­en lo­gistik och be­red­skap i sam­häl­let för att be­re­da plats för al­la des­sa män­ni­skor på ett hu­mant vis. De skall ha bo­stä­der som in­te finns att upp­bringa i till­räck­lig om­fatt­ning, där­på ut­bild­ning och för­hopp­nings­vis ett ar­be­te.

Det­ta fö­der ex­tre­ma idéer hos vis­sa män­ni­skor som då sö­ker sig till väns­te­roch hö­gerex­tre­ma par­ti­er för att få på nå­got sätt få av­re­a­ge­ra sig men­talt på den po­li­tik som lan­dets re­ge­ring står för. Nu får vi se hur RF (Re­vo­lu­tio­när Front) med be­sin­nings­löst våld miss­hand­lar oskyl­di­ga män­ni­skor ba­ra för att de har en an­nan po­li­tisk upp­fatt­ning. Sam­häl­let ser på me­dan vål­det gror in­om des­sa grup­pe­ring­ar.

+ar du s\npunk­ter id«er oFh §sik­ter" El­ler gl¦dMe¦Pnen att I¸rPed­la" 9¦lkoPPen Ped en ins¦nda­re till *3:s )ria 2rd.

Ett inl¦gg b¸r Ya­ra h¸gst 1 200 ned­slag in­klu­siYe Pel­lanslag g¦rna kor­ta­re. 9i I¸rbeh§ller oss r¦tten att kor­ta oFh re­di­ge­ra te[ten.

'u P§ste biIo­ga naPn adress oFh te­leIon­nuPPer dag­tid.

'et g§r bra att anY¦nda sig­na­tur Pen Yi ger I¸rtur §t ins¦nda­re un­der­teFk­na­de Ped naPn. ,nl¦gg soP in­neh§ller an­grepp p§ naPngiYen per­son P§ste un­der­teFknas Ped naPn. ,ns¦nda Pa­nus re­tur­ne­ras in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.