Lu­ra­de till fel spår ...

Göteborgs-Posten - - NAMN - Per Lund­gren Jo­el Her­rey, Maj-Britt Erics­son, Lisa Cal­lert, Lena Lin­nell Ka­rin Fred­riks­son

Onsdagen den sjun­de maj kloc­kan kvart över sju på kväl­len: ti­o­ta­let pre­sum­ti­va pen­del­tågs­re­se­nä­rer på väg från Li­se­bergs sta­tion mot Kungs­bac­ka har just för­flyt­tat sig från spår 2 till spår 1 ef­ter den tyd­li­ga in­for­ma­tio­nen i hög­ta­la­re och på in­for­ma­tions­tav­lor att pen­del­tå­get som ska av­gå 19:19 har bytt spår från 2 till 1.

In­for­ma­tio­nen upp­re­pas många gång­er på ett sätt som man kan tol­ka som om­sorg om att ing­en ny­till­kom­men re­se­när på sta­tio­nen ska ris­ke­ra att ham­na vid fel spår.

Al­la på sta­tio­nen vet nu att tå­get mot Kungs­bac­ka ska in­kom­ma på spår 1. Men tyd­li­gen in­te lok­fö­ra­ren. Pen­del­tå­get avgår från sta­tio­nen un­ge­fär 19:21. Från spår 2. Ut­an en en­da av al­la de re­se­nä­rer som för­gä­ves sprung­it från spår 1 till spår 2 ba­ra för att mö­tas av ett tåg med stäng­da dör­rar.

Bäs­ta Väst­tra­fik och Tra­fik­verk: här räc­ker ing­en re­se­ga­ran­ti. Vi vill ha en of­fent­lig ur­säkt och för­kla­ring till var­för vi ge­nom fel­ak­tig in­for­ma­tion har ob­stru­e­rats i vårt re­san­de. Be­rät­ta dess­utom gär­na hur Ni tän­ker åter­stäl­la för­tro­en­det för Era in­for­ma­tions­sy­stem. djur li­da för eko­no­misk vin­nings skull! Det är eko­lo­giskt ohåll­bart och oe­tiskt att pro­du­ce­ra mat så som sker ibland an­nat Dan­mark.

Me­di­ci­ner och stress i dju­rens krop­par går över i vå­ra eg­na och i läng­den blir pri­set vi be­ta­lar hög­re än de kro­nor vi tror oss ha tjä­nat i kött­dis­ken!

Tack, Andreas Gun­rup för att du ger mig till­ba­ka tron på att hand­la­re kan stå upp för goda sun­da vär­de­ring­ar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.