Kom­mu­ner­na mås­te ta an­svar för om­sor­gen!

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Att äldre­omsor­gen på vis­sa håll fun­ge­rar un­der all kri­tik är ty­värr ing­en ny­het för oss som or­ga­ni­se­rar de un­der­skö­ters­kor som ut­för ar­be­tet, skri­ver Eva Kärr­man, Kom­mu­nal Väst. Vi har en läng­re tid har frå­gat oss är var­för in­te kom­mu­ner­na tar sitt an­svar för att föl­ja upp verk­sam­he­ten? Även ut­an mör­ker­ta­let är an­ta­let till­bud och av­vi­kel­se­rap­por­ter kom­mu­ner­na får in all­de­les för högt. Sig­na­ler­na om missköt­sel får in­te so­pas un­der mat­tan!

De se­nas­te da­gar­na har många för­fä­rats över den bris­tan­de kva­li­te­ten på äldre­omsor­gen in­om ett väst­svenskt vård­fö­re­tag. Det ose­ri­ö­sa fö­re­tag som nu hängs ut i me­dia är ty­värr in­te det en­da. Kom­mu­nal dri­ver många ären­den där med­lem­mar ut­nytt­jas till brist­nings­grän­sen ef­tersom de är myc­ket lo­ja­la med si­na bru­ka­re och si­na ar­bets­kam­ra­ter. Det hand­lar in­te en­bart om pres­sa­de sche­man. Ex­em­pel­vis fö­re­kom­mer att pri­va­ta bi­lar, te­le­fo­ner och ar­bets­klä­der an­vänds i tjäns­ten, ut­an er-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.