Väst­län­ken uppnår må­len

Göteborgs-Posten - - NAMN - Till Bet¦nk­saP 6 Bo Lars­son

Sig­na­tur Be­tänk­sam kri­ti­se­rar Väst­län­ken un­der ru­bri­ken ”Låt oss slip­pa le­ran och al­la fäll­da träd”.

Väst­län­ken har ut­retts i fle­ra steg. Vis­sa al­ter­na­tiv av­fär­da­des ti­digt, då de in­te upp­fyll­de må­len för pro­jek­tet, and­ra följ­de med till ef­ter järn­vägs­ut­red­ning­en 2007. Då fat­ta­des be­slu­tet om den nu­va­ran­de sträck­ning­en som bäst an­sågs upp­fyl­la

REPLIK de mål som finns om att öka ka­pa­ci­te­ten för tåg­tra­fi­ken och ska­pa stads­ut­veck­ling. Att pla­ce­ra en cen­tral­sta­tion ut­an­för de cen­tra­la de­lar­na av Gö­te­borg av­fär­da­des re­dan i ett ti­digt ske­de. Bå­de av­se­en­de kol­lek­tiv­tra­fi­kens upp­bygg­nad och med tan­ke på re­se­nä­rer­na.

Att ”giftig le­ra” kom­mer att ”spri­das ut i om­giv­ning­ar­na” är gi­vet­vis in­te sant. Le­ran på de stäl­len Väst­län­ken ska byg­gas är in­te för­o­re­nad, där­e­mot finns vis­sa för­ore­ning­ar bland de fyll­nads­mas­sor som lagts ut för att hö­ja och sta­bi­li­se­ra mark­om­rå­den för oli­ka verk­sam­he­ter i takt med sta­dens ut­veck­ling. För­o­re­nad mark kom­mer själv­fal­let att tas om hand, re­nas, åter­an­vän­das el­ler slut­för­va­ras på ett sä­kert sätt.

pro­jekt­chef Tra­fik­ver­ket

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.