IFK Gö­te­borg mås­te läg­ga sin histo­ria bakom sig

Göteborgs-Posten - - GP SPORT -

IFK Göteborgs själv­bild be­hö­ver upp­da­te­ras. Den snab­bas­te vägen till nya seg­rar är att klubben kla­rar av att läg­ga de gam­la gul­den bakom sig.

Iå­ker hem från med en poäng, 1–1, och trä­na­re kon­sta­te­rar att han är hopp­full ef­ter mat­chen. In­för da­gens hem­ma­mö­te med all­svens­ka ny­kom­ling­en är bå­de spe­la­res och trä­na­res bud­skap att de ska job­ba vi­da­re på pre­sta­tio­nen mot In­te kons­tigt att IFK-sup­port­rar­na är van­sin­ni­ga. El­ler upp­giv­na. El­ler lik­gil­ti­ga. ”Her­re­gud, vi är ju mesta mäs­tar­na! Vi har dubb­la

Kanske är det just det som är pro­ble­met, att IFK Göteborgs bild av sig själv – och då in­klu­de­rar jag bå­de A-la­get och an­ställ­da på så väl som sup­port­rar och spon­so­rer – är långt ifrån da­gens verk­lig­het. Det är sju år se­dan Blåvitt vann SM-guld, för att hit­ta gul­det fö­re det får vi gå till­ba­ka yt­ter­li­ga­re nio år. 1996, det är samma år som föd­des.

När det gnälls över att fjol­års­sä­song­en – cup­guld och lil­la silv­ret i all­svens­kan – var miss­lyc­kat, tar kri­ti­ker­na ut­gångs­punkt i vad som hän­de un­der för­ra sek­let, in­te att det var ett lag som kom från tre ra­ka sjun­de­plat­ser och ha­de lyc­kats klätt­ra bra många trapp­steg un­der 2013.

FK Gö­te­borg

Mi­kael Sta­h­re

öre­bro

Ue­facup­guld!”

Kam­rat­går­den

Lud­wig Berg­ström får kän­na på Gam­la Ul­le­vis gräs trots att det in­te blev kon­trakt med IFK – i kväll gäs­tar han som öSK: s andre­mål­vakt, i un­derarms­ska­da­de Oscar Jans­sons från­va­ro. I STÄL­LET UPP­LE­VER jag att den me­rit­fyll­da histo­ri­an tyng­er och häm­mar da­gens IFK Gö­te­borg. Li­te som när

läm­na­de hand­bolls­lands­la­get och det tog en ge­ne­ra­tion och ett de­cen­ni­um in­nan la­get kun­de kry­pa ur Beng­an Boys skinn och hit­ta en egen iden­ti­tet. JAG VET IN­TE. Men jag tror att och har ett stort jobb att gö­ra med att upp­da­te­ra IFK Göteborgs själv­bild till nå­got som da­gens spe­la­re kan iden­ti­fi­e­ra sig med. Kanske är det li­ka bra att ku­tar hem det där

gul­det i år igen. Så är IFK Gö­te­borg av med epi­tet ”mesta mäs­tar­na” och kan tit­ta fram­åt i stäl­let för bak­åt igen.

Gäv­le

Ge­f­le.

Gustav Eng­vall

PÅ ETT DRYGT år har IFK bytt klubb­di­rek­tör, ord­fö­ran­de, ord­fö­ran­de igen, sport­chef, sä­ker­hets­chef och för­sälj­nings­chef. Så länge

rör­de sig på Kam­rat­går­den var det lätt att dra slut­sat­sen vad klubben vil­le stå för, just nu vet jag fak­tiskt in­te. Det är mesta mäs­tar­na som har vun­nit tre tit­lar på 18 år. Det är aka­de­mi­klub­ben som flyt­tat upp två spe­la­re till A-la­get på två år – två spe­la­re som till­sam­mans fått noll mi­nu­ter i all­svens­kan i år.

Ja, det ska va­ra höga krav om man spe­lar i IFK Gö­te­borg. Men vin­ner man någon­ting på att tro att man är nå­got man in­te är? IFK Gö­te­borg har al­la möj­lig­he­ter att bli en vin­nan­de klubb igen, men just nu är den det in­te. En vinnar­kul­tur sit­ter in­te i väg­gar­na, den sit­ter i män­ni­skor­na, och män­ni­skor­na på Kam­rat­går­den i dag har in­te vun­nit myc­ket. Gil­lar in­te att det står in­skri­vet i lå­ne­kon­trak­tet att Nor­din Ger­zic in­te får spe­la mot IFK Gö­te­borg, jag ha­de ve­lat se ho­nom sty­ra ÖSK:s mitt­fält i dag.

Mild

Hå­kan

Johansson

Beng­an

SM-

Martin Kurzwel­ly

Malmö FF

Mats Gren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.