”Ett tag tänk­te jag att jag skul­le få bör­ja om med allt, lä­ra mig gå igen, lä­sa på nytt. Men jag kla­ra­de mig.”

Göteborgs-Posten - - SPORTEN -

TILL EN BöR­JAN kun­de Isak knappt rö­ra sig, Moa fick fo­ta rum­met han låg i med mo­bi­len och vi­sa ho­nom. Förs­ta gång­en de pro­va­de att resa ho­nom till en sit­tan­de po­si­tion på sjuk­hu­set svim­ma­de han näs­tan. Un­der de kom­man­de må­na­der­na tog han steg för steg. Mil­stol­par­na i re­ha­bi­li­te­ring­en av­lös­te varand­ra i rask takt.

– Tänk dig tan­ken att kun­na gå och du­scha själv, ba­ra en så­dan sak. Det känns väl­digt myc­ket bätt­re att kun­na kla­ra sig själv och näs­tan kun­na le­va som in­nan, sä­ger Isak.

– Jag har vis­sa de­lar av krop­pen jag in­te har kän­sel på, väns­ter­han­den är in­te helt återställd, nac­ken åter­häm­tar sig. Hu­vu­det kla­ra­de sig bra, jag fick öv­ning­ar i bör­jan, där jag bland an­nat skul­le lä­sa en bok var­je dag. Ett tag tänk­te jag ju att jag skul­le få bör­ja om med allt, lä­ra mig gå igen, lä­sa på nytt, men det kla­ra­de jag mig bra un­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.