Ny fes­ti­val för obe­ro­en­de fil­ma­re

Göteborgs-Posten - - KULTUR & NÖJE -

F I L M: dothen­burg fn­die cilm cest he­ter sta­dens färs­kas­te fes­ti­val för obe­ro­en­de fil­ma­reK f fy­ra da­gar, med start 22 maj, kom­mer to­talt 65 fil­mer att vi­sas p• ea­ga­bionK m• pro­gram­met st•r även pa­nel­dis­kus­sio­ner, fö­re­läs­ning­ar, te­a­ter och en öp­pen bio för bar­nK Am­bi­tio­nen med fes­ti­va­len är att ”ifr•ga­sät­ta de aku­ta so­ci­a­la, mil­jö­mäs­si­ga och po­li­tis­ka till­st•nden i värl­denK” fni­ti­a­tiv­ta­ga­re är Ha­mo­di Ga­bry och idén kom­mer fr•n Berg­sjön där för­e­ning­en cilm för fred bil­da­des för fy­ra •r se­danK

Jack­man be­hand­lad för can­cer igen

FO­TO: pe­dan feb­ru­a­ri har co­to­gra­fis­ka i ptock­holm vi­sat ut­ställ­ning­en mu­ri­ty med bil­der av aa­vid jag­nus­son, som hyl­lats i tidningar som The du­ar­di­an, aaily ja­li och euf­fing­ton mostK

aet omdis­ku­te­ra­de te­mat för ut­ställ­ning­en byg­ger p• fo­to­gra­fi­er och in­ter­vju­er som aa­vid jag­nus­son gjor­de 2M11 med unga flic­kor och de­ras pap­por som del­ta­git i mu­ri­ty Ball­ce­re­mo­ni­er i rpA, där flic­kor­na lo­var att av­st• sex in­nan äk­ten­skap och pap­por­na lo­var att be­skyd­da de­mK f dag är sista chan­sen att se ut­ställ­ning­enK F I L M: tol­ve­ri­ne-stjär­nan Hugh Jack­man har be­hand­lats för hudcan­cer igenK aet rör sig om s• kal­lad ba­sal­cell­scan­cer, en lind­rig och van­lig form av hudcan­cer som drab­ba­de ho­nom för förs­ta g•ng­en i hös­tasK mre­cis som sist har han nu lagt ut en bild p• fnstagram, där hans nä­sa är del­vis täckt av ett ban­da­geK f bild­tex­ten upp­ma­nar han si­na fans att va­ra no­ga med att an­vän­da sol­skyd­dK

Sista dag för de­bat­te­rad fo­touställ­ning

Me­ra rym­dre­san­de för Fass­ben­der

F I L M: Mi­chael Fass­ben­der ska va­ra med i upp­föl­ja­ren till oid­ley pcotts mro­me­te­hus, rap­por­te­rar TTK aen nya fil­men, mro­met­heus 2, pla­ne­ras g• upp p• bio i mars 2M16K aet är in­te be­kräf­tat än om pcott •ter­vän­der som re­gis­sörK aet är ocks• oklart om svens­ka Noo­mi Ra­pa­ce, som spe­la­de i den förs­ta fil­men, ska va­ra med i upp­föl­ja­renK

aen förs­ta mro­met­heus ha­de pre­miär 2M12 och ut­spe­lar sig fö­re pcotts Ali­en E1979)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.