DöD­FöTT FÅR NYTT LIV

Göteborgs-Posten - - KULTUR - VIK­TOR ERIKS­SON

var ett full­kom­ligt uselt spel. Ett ofär­digt on­li­ne­roll­spel vars funk­tio­ner var så olo­giskt sam­man­sat­ta att ut­veck­la­ren Squa­re-Enix of­fi­ci­ellt bad om ur­säkt till spe­lar­na sam­ti­digt som man tog bort den tänk­ta må­nads­kost­na­den för spe­let.

Fi­nal Fantasy XIV: A Re­alm Re­born är ny­lan­se­ring­en att bör­ja på än He­art­h­sto­ne. Det är snabbt, snyggt och som all­tid när det kom­mer till Bliz­zard, su­per­po­le­rat. Dess­utom får till du till­gång till ge­ne­röst med in­ne­håll in­nan du ens be­hö­ver tän­ka på att kö­pa kort för rik­ti­ga peng­ar. He­art­h­sto­ne får vis­ser­li­gen li­te ses som gen­rens Co­la Co­la Light, men det är bå­de po­si­tivt och ne­ga­tivt. I slutän­dan fö­re­drar jag nog Ma­gic men tyc­ker sam­ti­digt det finns plats för bå­da.

Vik­tor Eriks­son av spe­let och får ses som nå­got så mi­ra­ku­löst som en helom­vänd­ning. Jag vå­gar knappt tän­ka på hur myc­ket tid, peng­ar och män­ni­skoblod som Squa­re-Enix mås­te ha off­rat för att få det att fun­ge­ra. Fi­nal Fantasy XIV har gått från det säms­ta spe­let i se­ri­en till att va­ra nå­got som ab­so­lut är värt sin pre­nu­me­ra­tions­tjänst. Likt de fles­ta on­li­ne­roll­spel tyngs det vis­ser­li­gen ner av en del gen­re­kon­ven­tio­ner som sta­tis­ka stri­der och en del kno­gi­ga spel­mo­ment. Men jobb­sy­ste­met in­spi­re­rat av se­ri­ens fem­te del ihop med pynt som mogg­les, choco­bos och and­ra se­ri­e­re­fe­ren­ser ger värl­den en helt egen per­son­lig­het. För att in­te ta­la om att den au­di­o­vi­su­el­la pre­sen­ta­tio­nen är smått otro­lig och att man lyc­kats få en van­lig hand­kon­troll att fun­ge­ra så bra med ett on­li­ne­roll­spel. Gans­ka im­po­ne­ran­de för nå­got al­la trod­de var död­fött för fy­ra år se­dan. Figh­ting­spe­let Shaq-Fu från 1994 med bas­ket­s­tjär­nan Shaquil­le O’Ne­al i hu­vud­rol­len bru­kar räk­nas som ett av ti­der­nas säms­ta spel. Till och med spe­lets ut­veck­la­re, Electro­nic Arts, har se­na­re er­känt det som en styg­gel­se.

Nu får det en upp­föl­ja­re. Det är ut­veck­la­ren Big De­ez som sam­lat ihop 473 884 dol­lar på In­di­e­go­go och gjort pro­jek­tet till verk­lig­het. Shaquil­le O’Ne­al är även han till­ba­ka och ska hjäl­pa till att fi­nan­si­e­ra och ut­veck­la spe­let. SHAQUIL­LE O’NE­AL.

Sto­ra för­lus­ter för Nin­ten­do

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.