Bort­slar­vad Spi­der-man

Göteborgs-Posten - - KULTUR - VIK­TOR ERIKS­SON VIK­TOR ERIKS­SON

BE­SVI­KEL­SE. Be­nox har fort­satt för­stö­ra och miss­för­stå allt som var fint och vac­kert med Spi­der­man, en­ligt Vik­tor Eriks­son. många be­svik­na fans som följd.

Så kanske bor­de jag in­te va­ra så arg på Be­e­nox. Än­då är jag det. För även om Spi­der-man haft sin be­skär­da del av rutt­na spel så har det all­tid fun­nits en tröst i att själ­va nätsving­an­det va­rit fan­tas­tiskt ro­ligt. Det var nå­got som ce­men­te­ra­des re­dan 2004 när, det fort­fa­ran­de strå­lan­de, Spi­der-Man 2 släpp­tes.

Men Ama­zing-fil­mer­na tro­get har Be­e­nox tyd­li­gen valt att fort­sät­ta för­stö­ra och miss­för­stå allt som va­rit fint och vac­kert med Spi­der­man. Där­för har det gra­ci­ö­sa och smi­di­ga nätsving­an­det här er­satts av nå­got som är un­ge­fär li­ka sti­mu­le­ran­de som en crosstrai­ner­si­mu­la­tor. Nu för­vän­tas du kon­trol­le­ra nätskju­tar­na se­pa­rat i ett ofär­digt sy­stem som to­talt punk­te­rar det som kun­de ha va­rit spe­lets rädd­ning.

Vis­ser­li­gen är res­ten av The Ama­zing Spi­der-man 2 fort­fa­ran­de uselt, fult, bug­gigt och ofär­digt, men det ha­de vi i al­la fall vän­tat oss. 5,6 mil­jar­der dol­lar, så myc­ket gick Nin­ten­do i för­lust med un­der 2013 på grund av den då­li­ga för­sälj­ning­en av spel­kon­so­len Wii U. To­talt sål­des 2.72 mil­jo­ner kon­so­ler och Nin­ten­do sän­ker nu för­vänt­ning­ar­na av­se­värt för för­sälj­ning un­der 2014. Sam­ti­digt fort­sät­ter Nin­ten­do 3DS att va­ra den snab­bast säl­jan­de kon­so­len nå­gon­sin med 12,24 mil­jo­ner en­he­ter un­der 2013. Fö­re­ta­get sä­ger att de räk­nar med att ta igen för­lus­ter­na un­der 2014.

Bild: BE­E­NOX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.