”Träd och bus­kar mins­kar vind­has­tig­he­ten med upp till 80 pro­cent”

Göteborgs-Posten - - KULTUR -

ta vägen nå­gon­stans och det blir blå­sigt i pas­sa­ger­na mel­lan hu­sen.

Men Sofia Thors­son och de and­ra fors­kar­na har fram­förallt fun­nit att träd, bus­kar och an­nan växt­lig­het kan ge bätt­re stads­kli­mat.

– Grönska ger ef­fek­tiv re­gle­ring av ut­om­hus­kli­ma­tet. Den ger skug­ga och av­duns­tar vat­ten, vil­ket ky­ler om­giv­ning­en. Dess­utom kan träd och bus­kar mins­ka vind­has­tig­he­ten med upp till 80 pro­cent. Växt­lig­het är ett ef­fek­tivt sätt att på­ver­ka en plats som till ex­em­pel är väl­digt varm el­ler väl­digt vindut­satt, sä­ger Sofia Thors­son.

– Dess­utom är det re­la­tivt en­kelt att för­bätt­ra kli­ma­tet lo­kalt med grönska, jäm­fört med att änd­ra på hus, fyl­ler Fredrik Lind­berg i. PLA­CE­RING­EN AV VE­GE­TA­TIO­NEN äR VIK­TIG. En lämp­lig pla­ce­ring samt kom­bi­na­tion av oli­ka slags träd och bus­kar kan ge den ef­fekt man ef­ter­strä­var, som lä el­ler skug­ga, och oli­ka kom­bi­na­tio­ner där­e­mel­lan. Och det fi­na med löv­träd är att de skug­gar som­mar­tid men släp­per ige­nom so­lin­strål­ning un­der vin­tern när vi i Sve­ri­ge be­hö­ver var­je gnut­ta sol vi kan få.

– Gö­te­borg har re­la­tivt li­te grönt mel­lan hu­sen och ef­ter äl­ven, så vi re­kom­men­de­rar att man ska få in mer ve­ge­ta­tion mel­lan hu­sen, sä­ger Sofia Thors­son.

Hon och hen­nes kol­le­gor med­ver­kar som ex­per­ter vid stads­pla­ne­ring.

– Vi har haft ett nä­ra sam­ar­be­te med Göteborgs stad ett par år nu och vi job­bar myc­ket för att få en länk in till stads­pla­ne­rar­na och ha syn­punk­ter på hur de kan byg­ga. Göteborgs stad har ock­så bör­jat stäl­la krav på att man vid pla­ne­ring av nya om­rå­den tar hän­syn till håll­bar­hets­per­spek­ti­vet och vi kan se hur det blir mer med­ve­ten­het kring de här frå­gor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.