Het­ta hot mot äld­re

Göteborgs-Posten - - KULTUR - PER-OLOF ELIASSON

Gam­la och sju­ka ho­tas av det allt var­ma­re kli­ma­tet. Vi i Nor­den är me­ra vär­me­käns­li­ga än sy­deu­ro­pé­er och re­dan vid en dags­tem­pe­ra­tur på över 22 gra­der kan död­lig­he­ten öka. Fors­kar­na ta­lar om att män­ni­skor drab­bas av vär­mestress när det blir för hett.

I ett fram­ti­da var­ma­re kli­mat vän­tas till­fäl­len med hög vär­mestress att öka, fram­förallt i söd­ra och mel­lers­ta Eu­ro­pa.

I Gö­te­borg fö­re­kom­mer i dag pe­ri­o­der med mått­lig vär­mestress i ge­nom­snitt 17 da­gar per år och pe­ri­o­der med hög vär­mestress nå­gon el­ler någ­ra da­gar per år. Trots att luft­tem­pe­ra­tu­ren för­vän­tas öka, med­för en­ligt en ny stu­die en ökad mol­nig­het i Gö­te­borg att vär­mestres­sen här i stort sett kom­mer att bli den samma i slu­tet av sek­let, det vill sä­ga att ef­fek­ten av den öka­de luft­tem­pe­ra­tu­ren mot­ver­kas av den öka­de mol­nig­he­ten.

Men vi har pro­blem med värme re­dan i dag. Upp­märk­sam­he­ten på det här pro­ble­met är dock li­ten, spe­ci­ellt som Sve­ri­ge in­te har drab­bats av en så­dan vär­me­böl­ja som söd­ra Eu­ro­pa gjor­de 2003 med tem­pe­ra­tu­rer på över 38 gra­der un­der 10 da­gar i sträck och där 15 000 per­so­ner dog en­bart i Frank­ri­ke. I ALL­MäN­HET UPP­FAT­TAR VI FRUS­NA nord­bor tvärtom vär­me­böl­jor som nå­got skönt som in­ne­bär sol, bad och re­kre­a­tion. Vi som kan han­te­ra vär­men mär­ker in­te pro­ble­men.

– Nej det är in­te syn­ligt. De drab­bar de sår­ba­ra, de sju­ka och de äld­re som in­te har nå­gon röst i sam­häl­let, sä­ger Sofia Thors­son.

Pro­ble­men är na­tur­ligt­vis stör­re i var­ma­re kli­mat.

– Men även i Sve­ri­ge kan det fin­nas risk för hög­re död­lig­het i till ex­em­pel i hjärt- och

”Över 22 gra­der kan död­lig­he­ten öka och vid 30 gra­der ökar död­lig­he­ten för per­so­ner över 80 år med tio pro­cent”

kärl­sjuk­do­mar vid vär­me­böl­jor. ” Ar­betska­pa­ci­te­ten blir ock­så läg­re. MEN VäRMEKäNSL­IGHET äR RE­LA­TIV.

– Vi nord­bor har an­pas­sat oss till ky­la och är me­ra vär­me­käns­li­ga än sy­deu­ro­pé­er. Re­dan vid en dags­tem­pe­ra­tur på över 22 gra­der kan död­lig­he­ten öka och vid 30 gra­der ökar död­lig­he­ten för per­so­ner över 80 år med tio pro­cent.

I var­ma om­rå­den el­ler un­der var­ma pe­ri­o­der är det vik­tigt att ha till­gång till grö­na om­rå­den som ky­ler ned sta­den.

– I Pa­ris un­der vär­me­böl­jan 2003 så var det läg­re död­lig­het hos män­ni­skor som bod­de vid par­ker, sä­ger Sofia Thors­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.