Väd­ret styr käns­lan

Göteborgs-Posten - - KULTUR - PER-OLOF ELIASSON

Vårt för­hål­lan­de till kli­ma­tet är känslo­mäs­sigt. Ju var­ma­re vä­der, desto bätt­re mår vi psy­kiskt, och ju vack­ra­re tyc­ker vi en plats är. Sofia Thors­son fors­kar till­sam­mans med mil­jöpsy­ko­lo­gen Igor Knez, pro­fes­sor vid Hög­sko­lan i Gäv­le, om kli­matpsy­ko­lo­gi.

Forsk­ning­en vi­sar att väd­ret har en klar på­ver­kan på hur vi mår.

Ju var­ma­re det blir och ju mer klart väd­ret är desto bätt­re mår man och desto lug­na­re blir man. Det gäl­ler upp till en tem­pe­ra­tur på 20 – 25 gra­der, grän­sen är oli­ka för oli­ka per­so­ner. TILL SA­KEN HÖR ATT MäN­NI­SKOR upp­le­ver vä­der och vind med myc­ket stör­re va­ri­a­tion

”Vind i cen­tra­la sta­den är all­tid ne­ga­tivt, men ju mer in­slag av na­tur desto mer ac­cep­tans för vind.”

än vad som vi­sas av ter­mo­me­tern. Upp­le­vel­sen be­ror in­te ba­ra på luft­tem­pe­ra­tu­ren ut­an på en rad and­ra fak­to­rer som so­lin­strål­ning, vind­has­tig­het, luft­fuk­tig­het och vär­me­strål­ning från om­giv­ning­en.

Om vi flyt­tar oss från sol och lä till skug­ga och blåst kan nå­gon ensta­ka grad på ter­mo­me­tern upp­le­vas som att det skil­jer kanske 15 – 20 gra­der. UPP­LE­VEL­SEN AV VIND va­ri­e­rar ock­så be­ro­en­de på om­giv­ning­en. Ge­ne­rellt upp­le­ver man vind ne­ga­tivt men det be­ror ock­så på var man be­fin­ner sig om vind känns po­si­tivt el­ler ne­ga­tivt.

– Vind i cen­tra­la sta­den är all­tid ne­ga­tivt, men ju mer in­slag av na­tur desto mer ac­cep­tans för vind. Så ut­med äl­ven, vid ha­vet och i na­tu­ren kan det bli po­si­tivt med blåst. Jag tror att vin­den för­stär­ker na­turupp­le­vel­sen, sä­ger Sofia Thors­son.

Dess­utom på­ver­kar väd­ret hur vi upp­le­ver en plats. Forsk­ning­en vi­sar att ju fi­na­re vä­der det är desto vack­ra­re tyc­ker vi en plats är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.