Tvärte­mot vad vi tror är det in­te ton­å­ring­en som är dy­rast i drift – och fram

Göteborgs-Posten - - EKONOMI -

Vi vill in­te tän­ka på det, men barn kos­tar peng­ar. Myc­ket peng­ar. Mat, klä­der och pry­lar är en själv­klar bit men även för­äld­ra­le­dig­he­ten tär på kas­san, trots ge­ne­rö­sa reg­ler. Un­ge­fär 100 000 barn föds i Sve­ri­ge var­je år och drygt 300 ad­op­te­ras. För för­äld­rar­na är det star­ten på en gans­ka re­jäl pengarull­ning. Även om eko­no­min in­te är det förs­ta man tän­ker på, så är det bra att ha koll på vad det kos­tar att bli fa­milj.

Mam­man och pap­pan kan räk­na med att barn­ti­den fram till 18-års­da­gen går på över 1,4 mil­jo­ner kro­nor sam­man­lagt. Det vi­sar ut­räk­ning­ar som SEB har hjälpt oss med. Då är barn- re­spek­ti­ve stu­die­bi­drag på över 233 000 kro­nor bort­dra­get från slut­sum­man. ALL­RA HöGST ÄR kostnaden när bar­nen pre­cis bör­jat sko­lan och är åt­ta år, en­ligt be­räk­ning­en. Allt­så in­te när de är ton­å­ring­ar som man an­nars kan tro.

Jens Mag­nus­son, pri­va­te­ko­nom på SEB, me­nar att det i hu­vud­sak be­ror på att så många väl­jer att va­ra hem­ma på del­tid me­dan bar­nen är små.

– Förutom de di­rek­ta ut­gif­ter­na mås­te man då räk­na in­komst­minsk­ning­en när man har för­äld­ra­pen­ning och del­tids­lön. När bar­nen blir stör­re går många åter upp till hel­tid och där­för har de stör­re bar­nen to­talt sett in­te de högs­ta kost­na­der­na, sä­ger han.

I vårt ex­em­pel har vi räk­nat ut in­komst­tap­pet för för­äld­ra­le­dig­he­ten för en per­son som tjä­nar 28 000 kro­nor per må­nad. Förs­ta året blir det störst, ca 75 000 kro­nor. Men barn­le­dig­he­ten kan bli mer el­ler mind­re kost­sam, be­ro­en­de på in­komst­ni­vå samt när och hur le­dig­he­ten tas ut. MAT, KLÄ­DER OCH an­nat nöd­vän­digt är an­nars en stor ut­gifts­post och den ökar i takt med att bar­nen blir äld­re. Från 15 år och upp­åt är den över 40 000 kro­nor per år, jäm­fört med runt 20 000 kro­nor in­nan bar­nen nått skol­ål­dern.

Att ton­å­ring­ar är dy­ra i drift är nå­got som bli­vit mer på­tag­ligt. För 20 år se­dan gick ett år i en 15-årings liv på mot­sva­ran­de knappt 32 000 kro­nor, i da­gens pen­ning­vär­de. Det är un­ge­fär 10 000 kro­nor mind­re än idag. Siff­ror­na är från Kon­su­ment­ver­kets bro­schyr Koll på peng­ar­na för 1994 och anger skä­li­ga lev­nads­om­kost­na­der. De är in­te helt jäm­för­ba­ra men ger än­då ett hum om att ton­års­ti­den bli­vit dy­ra­re.

– Mo­bil­te­le­fo­ner, in­ter­net och oli­ka abon­ne­mang an­ses själv­kla­ra idag men var in­te det för 20 år se­dan, sä­ger Jens Mag­nus­son. Vi ser ock­så att många fri­tids­ak­ti­vi­te­ter bli­vit dy­ra­re me­dan till ex­em­pel ma­ten har stått still el­ler sjun­kit nå­got. Se­dan hand­lar det för­stås om hur myc­ket vi lå­ter sa­ker kos­ta och

Det här kan mat, klä­der, fri­tid, barnom­sorg, för­äld­ra­le­dig­het m m

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.