Till 18-års­da­gen är barn en miljoninve­stering

Göteborgs-Posten - - EKONOMI - ANNA BJÖRE mi­na­peng­ar@gp.se

det finns en lång­sik­tig trend att vi pri­o­ri­te­rar bar­nen och bar­nens ut­gif­ter allt hög­re i fa­mil­jer­na.

Se­mest­rar, ex­tra­nö­jen, pre­sen­ter, lä­ger och lik­nan­de är in­te in­räk­na­de i det­ta. Lägg till det så kan no­tan för en 16-åring to­talt bli över 90 000 kro­nor per år.

För dem som får barn via adoption el­ler prov­rörs­be­frukt­ning till­kom­mer ut­gif­ter som in­te har med själ­va bar­nen att gö­ra. He­le­ne Moh­lin, på Adop­tions­cent­rum i Stock­holm, sä­ger att det rör sig om prak­tis­ka sa­ker.

– Un­ge­fär 200 000 kro­nor kan man räk­na med för resa, ad­mi­nist­ra­ti­va kost­na­der, ad­vo­kat, lä­ka­re

”Det finns en lång­sik­tig trend att vi pri­o­ri­te­rar bar­nens ut­gif­ter allt hög­re i fa­mil­jer­na”

med me­ra. Det va­ri­e­rar li­te be­ro­en­de vil­ket land man ad­op­te­rar från, sä­ger hon.

Be­hövs in­fer­ti­li­tets­be­hand­ling­ar så kan de gå på allt från någ­ra tu­sen­lap­par till fle­ra hund­ra­tu­sen kro­nor. Vis­sa åker ut­om­lands för att få hjälp och då ska resa och bo­en­de be­ta­las. Vid prov­rörs­be­frukt­ning, IVF, på hem­ma­plan be­ror slut­no­tan på hur många för­sök som görs och var i Sve­ri­ge du bor, ef­tersom reg­ler­na är oli­ka i lands­ting­en. HOS EN DEL ar­bets­gi­va­re kan IVF be­ta­las via lö­ne­av­drag och då blir det bil­li­ga­re.

Sofia Hall­ström är in­for­ma­tions­an­sva­rig i pa­ti­ent­för­e­ning­en Barn­lang­tan.com:

– I många lands­ting in­går ett till tre för­sök med prov­rörs­be­frukt­ning i hög­kost­nads­skyd­det. Men hälften av al­la för­sök görs pri­vat ef­tersom många ute­sluts från lands­tings­vår­den på grund av ål­ders­grän­ser, för att de är en­sam­stå­en­de el­ler av and­ra skäl. Och pri­vat vård kan bli dyr vård, sä­ger Sofia Hall­ström.

På Carl von Lin­nékli­ni­ken i Uppsa­la kos­tar ex­em­pel­vis ett pa­ket med tre för­sök 56 000 kro­nor.

kos­ta för barn. Siff­ror­na är en rim­lig upp­skatt­ning och byg­ger på ge­nom­snitts­för­bruk­ning. Mer­kost­na­den för stör­re bo­stad och bil är in­te med i be­räk­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.