FINT FLYT

när pro­jek­tet Seg­ling för al­la sjö­sat­tes i Fri­ham­nen

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - MARIE KENNEDY 031-62 42 15 marie.kennedy@gp.se

En bätt­re start kun­de GKSS och Gö­te­borg stad in­te ha hop­pats på när pro­jek­tet Seg­ling för al­la, bok­stav­li­gen sjö­sat­tes i Fri­ham­nen i går.

SO­LEN SKEN, MU­SI­KEN ström­ma­de ur hög­ta­lar­na och ny­fik­na gö­te­bor­ga­re ki­ka­de på ut­ställ­ning­en om den fram­väx­an­de ju­bi­le­umspar­ken vid Fri­ham­nen. El­ler drog sig ner till bryg­gan och fun­de­ra­de på om de skul­le sät­ta sig en jol­le och gö­ra en test­tur. För gra­tis seg­lar­sko­la kom­mer det att bju­das på varen­da helg i Fri­ham­nen un­der som­ma­ren. Än­da fram till ok­to­ber.

Ed­vin Ljung­qvist, 7 år, hop­par i jol­le num­mer 2m och fing­rar ny­fi­ket på tam­par­na i vän­tan på in­struk­tö­ren.

– Jag tror det här kom­mer att bli bra, sä­ger han, in­för sin all­ra förs­ta se­gel­tur.

– Det här ska bli jät­te­spän­nan­de och ro­ligt att ge­nom­fö­ra. Po­äng­en är just att al­la ska kun­na tes­ta, oav­sett ål­der, el­ler om man har ett funk­tions­hin­der, el­ler är li­te rädd för vat­ten. För vå­ra jol­lar är spe­ci­al­bygg­da för att va­ra an­pas­sa­de för att al­la ska kun­na seg­la, sä­ger Ia Kjells­dot­ter, pro­jekt­le­da­re och instruktör från GKSS och Pas­sa­len.

– Det fi­na med det här är att al­la gö­te­bor­ga­re får chan­sen att kom­ma nä­ra vatt­nen och tes­ta på seg­ling, trots att vi är mitt in­ne i stan. Och seg­ling har ett ryk­te om­kring sig att det ba­ra är för dem som har en tjock plån­bok. Men det här är helt gra­tis, sä­ger hon. FÖR DE SKO­LOR som bo­kar in sig er­bjuds ock­så en mer re­gel­rätt seg­lar­sko­la fram till mid­som­mar, som åter­upp­tas när sko­lor­na öpp­nar igen i au­gusti. Hur ska de då kla­ra tryc­ket? – Jo, jag köp­te in en rul­le med gam­mal­dags num­mer­lap­par så det får gå i tur och ord­ning, sä­ger Ia Kjells­dot­ter.

Tio Ac­ces­sjol­lar och in­struk­tö­rer finns på plats. Bå­tar­na är osänk­ba­ra och är de­sig­na­de för att kun­na seglas av al­la, även ny­bör­ja­re och per­so­ner med funk­tions­hin­der.

”Seg­ling för al­la” är ett sam­ver­kans­pro­jekt mel­lan Lundby stads­dels­för­valt­ning, Gö­te­borg 2021 och Älv­stran­den ut­veck­ling.

Seg­lar­sko­lan i Fri­ham­nen är en li­ten tjuv­start av den ju­bi­le­umspark som ska stå klar här vid Göteborgs 400-års­ju­bi­le­um 2021. För gö­te­bor­gar­na vill va­ra nä­ra vatt­net – här och nu.

Bild: KENT HALLGREN

TJUV­START AV JU­BI­LE­UMSPAR­KEN. I som­mar går det att för­verk­li­ga si­na seg­lar­dröm­mar i Fri­ham­nen. Grun­der­na ska lä­ras ut till gö­te­bor­gar­na, all­de­les gra­tis.

Bil­der: KENT HALLGREN

STIL­LA SJÖ. Det var lug­na vin­dar när den gra­tis seg­lar­sko­lan drog igång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.