LOK­Fö­RA­RE GöR Tå­GEN SNå­LA­RE

F¸r 15 kro­nor ener­gi kom­mer bi­lis­ten till Kung­a­bac­ka, buss­re­se­nä­ren till Fal­ken­berg och den som tar tå­get än­da till Malm¸. F¸rar­na i S-:s nya snabb­tåg täv­lar om att k¸ra snå­last.

Göteborgs-Posten - - NYHETER - ULF NY­STRöM 031-62 41 29 ulf.nystrom@gp.se

På det nya snabb­tå­get SJ 3000 mäts ener­gi­för­bruk­ning­en kon­ti­nu­er­ligt och lok­fö­rar­na är ut­bil­da­de i spar­sam kör­ning, så kal­lad eco-driving.

Tho­mas Lund­kvist sit­ter vid spa­kar­na i fö­rar­hyt­ten när GP tar tå­get sö­derut till Malmö till­sam­mans med ett 100-tal and­ra re­se­nä­rer.

– Vi kan he­la ti­den se hur myc­ket el tå­get för­bru­kar och hur myc­ket el som åter­ma­tas till kon­takt­led­ning­en när vi brom­sar, sä­ger Lund­kvist.

– Om vi kan und­vi­ka att brom­sa med de me­ka­nis­ka brom­sar­na och näs­tan en­bart med el­broms kan vi mins­ka el­för­bruk­ning­en med näs­tan 20 pro­cent.

EF­TER GÅRDATUNNE­LN rul­lar vi på i be­sked­li­ga 125 km/h ner mot Kungs­bac­ka.

– Det lig­ger ett pen­del­tåg fram­för oss, sä­ger Lund­kvist och pe­kar på den nya läsplat­tan med tå­gets tid­ta­bell och tra­fik­lä­get på ba­nan.

Läsplat­tan vi­sar vad som på SJ­språk he­ter ”Trap­pen”, tra­fikap­pli­ka­tio­nen. Den rym­mer allt en lok­fö­ra­re be­hö­ver ve­ta: kör­p­lan, tågor­der, re­kom­men­de­rad has­tig­het för att nå näs­ta up­pe­håll i tid med an­vänd­ning av en­dast el­broms, när el­broms­ning­en skall in­le­das och be­räk­nad an­komst­tid till näs­ta sta­tion, tå­gen fram­för och bakom oss på ba­nan.

Tåg­num­mer i grönt be­ty­der tåg i tid el­ler fö­re tid och tåg­num­mer i rött för­se­na­de tåg.

Pen­del­tå­get är någ­ra mi­nu­ter sent och Lund­kvist sän­ker far­ten yt­ter­li­ga­re vid An­ne­berg för att in­te kom­ma i kapp in­nan Kungs­bac­ka.

Vid He­de kan Lund­kvist dra på för fullt, vi pas­se­rar Kungs­bac­ka med 165 km/h en mi­nut se­na.

TRAP­PEN, UT­VECK­LAD AV Tho­mas Tydal på SJ, vi­sar att 165 km/h är rätt fart om vi skall nå Halmstad i rätt tid 40 mi­nu­ter se­na­re.

– Det stäm­mer näs­tan all­tid, sä­ger Lund­kvist. Man bru­kar lan­da någ­ra se­kun­der in­nan den an­giv­na an­komst­ti­den.

Men snart tving­as vi sling­ra oss ige­nom Var­berg med 40 km/h vil­ket ome­del­bart för­stör pro­gno­sen, plöts­ligt är vi fy­ra mi­nu­ter se­na.

Ef­ter en­kel­spå­ret till Hamra vi­sar där­för Trap­pen att has­tig­he­ten bör va­ra 195 km/h om vi skall nå Halmstad i rätt tid och Lund­kvist kör så fort han får.

Kloc­kan vi­sar 09.30 när snabb­tå­get stan­nar i Halmstad, för­se­ning­en har krympt till en mi­nut.

Net­to­för­bruk­ning­en av el är när drygt hal­va sträc­kan till Malmö till­ryg­ga­lagts 1 200 kWh, nå­got mer än Lund­kvist bru­kar an­vän­da.

Strax norr om La­holm är det 70 km/h, spå­ret är nytt ef­ter en ur­spår­ning någ­ra vec­kor ti­di­ga­re, och på en väg­kors­ning på Hal­land­så­sen är far­ten ned­satt till 40 på grund av då­ligt spår­lä­ge.

Så vi pas­se­rar Äng­el­holm tre mi­nu­ter se­na. Ef­ter ett snabbt up­pe­håll i Helsing­borg blir det fullt på­drag upp­för Glumslövs bac­kar och vi når Lund två mi­nu­ter för­se­na­de. Nu är det 175 km/h till Malmö. – Det är of­tast ett pen­del­tåg fram­för och det är säl­lan man kan kö­ra med 200, sä­ger Lund­kvist.

STRAX EF­TER AR­LÖV

har kon­takt­led­ning­en ha­ve­re­rat och vårt tåg får krys­sa fram på spår in­nan det tar stopp vid en hu­vud­sig­nal, förs­ta stopp­sig­na­len se­dan Gö­te­borg,

Ef­ter ett par mi­nu­ter blir det grönt men när vi pas­se­rar näs­ta sig­nal blir det ba­lis­fel och nöd­broms. Om­star­ten tar tre-fy­ra mi­nu­ter.

– Det gäl­ler att in­te för­iv­ra sig, sä­ger Lund­kvist. Det är lätt att tryc­ka på fel knapp och då tar det myc­ket läng­re tid.

11.06 är vi fram­me på Malmö C, tolv mi­nu­ter se­na.

El­för­bruk­ning­en sum­me­ras till 3 052 kWh och tå­get har ma­tat till­ba­ka 581 kWh, net­to­för­bruk­ning­en blir 2 471 kWh.

– Hyf­sat, sä­ger Tho­mas Lund­kvist. Det bru­kar bli un­der 2 400 kWh. I dag drogs för­bruk­ning­en upp av fullt på­drag mel­lan Var­berg och Halmstad, hård­kör­ning fö­re och ef­ter La­holm och vid allt strul mel­lan Ar­löv och Malmö.

– Ut­an de ac­ce­le­ra­tio­ner­na och den hög­re far­ten på vis­sa av­snitt ha­de vi kla­rar resan på någ­ra hund­ra ki­lo­wat­tim­mar mind­re. MÖJ­LIG­HE­TEN ATT KON­TROL­LE­RA el­för­bruk­ning­en un­der och ef­ter var­je resa har lett till en hård kamp mel­lan lok­fö­rar­na om vem som kan kö­ra snå­last mel­lan Gö­te­borg och Malmö och än­då kla­ra tid­ta­bel­len.

Re­kor­det lig­ger på 1 733 kWh net­to och sat­tes nyligen av Inge Hay­ling, lok­fö­ra­re i Gö­te­borg, un­der en kör­ning Malmö-Gö­te­borg.

Lok­fö­rar­kol­le­gan Pe­ter Olsson för­kla­rar vad som gäl­ler:

– Eco-driving­en kom­mer i tred­je hand. Sä­ker­he­ten är prio ett, punkt­lig­he­ten prio två och ener­gi­snål kör­ning prio tre.

TAR DET LUGNT. Lokf¸ra­ren Pe­ter Olsson häl­sar på kol­le­gan i ett m¸tan­de snabb­tå­get. Snart vi­sar det sig vem som gjort slut på minst el.

Bild: KASPER DUDZIK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.