Värk­tablet­ters far­lig­het ut­reds

Göteborgs-Posten - - NYHETER - AN­JA HAGLUND

An­ta­let pa­ti­en­ter som för­gif­tas av värk­tablet­ter med pa­ra­ce­ta­mol fort­sät­ter att öka. Lä­ke­me­dels­ver­ket in­le­der nu en ny stu­die för att slå fast hur många som egent­li­gen drab­bas.

I stu­di­en ska Lä­ke­me­dels­ver­ket be­gä­ra in provsvar som vi­sat en för­höjd ni­vå av pa­ra­ce­ta­mol från lan­dets samt­li­ga sjuk­hus. Upp­skatt­nings­vis rör det sig om mel­lan 40 000–60 000 pro­ver un­der den se­nas­te ti­o­års­pe­ri­o­den.

– På det här sät­tet kom­mer vi att få ett sä­kert mått på fö­re­koms­ten av pa­ra­ce­ta­molin­tox­i­ka­tio­ner, sä­ger Rolf Ge­de­borg, ut­re­da­re vid Lä­ke­me­dels­ver­ket.

Pa­ra­ce­ta­mol är ett av Sve­ri­ges van­li­gas­te smärt­stil­lan­de lä­ke­me­del och säljs re­cept­fritt un­der kän­da namn som Pa­no­dil och Al­ve­don.

RÄTT AN­VÄNT ÄR det ett sä­kert lä­ke­me­del, men överdo­se­ring kan le­da till livs­ho­tan­de till­stånd. På fem år har an­ta­let för­fråg­ning­ar från sjuk­hus till Giftin­for­ma­tions­cen­tra­len (GIC) om pa­ti­en­ter med pa­ra­ce­ta­mol­för­gift­ning näs­tan för­dubb­lats, från 662 per­so­ner år 2008 till 1 116 per­so­ner 2013.

Ök­ning­en fort­sät­ter i år, mel­lan ja­nu­a­ri och april var an­ta­let för­fråg­ning­ar 435, mot 400 mot­sva­ran­de pe­ri­od i fjol. Siff­ran är en un­derskatt­ning, ef­tersom sjuk­vår­den in­te all­tid kon­tak­tar GIC.

Sam­ti­digt är det in­te fler som rap­por­te­ras dö av pa­ra­ce­ta­mol­för­gift­ning och in­te hel­ler fler som vår­das på sjuk­hus. Det kan dock be­ro på att ska­dor av lä­ke­me­del allt of­ta­re re­gi­stre­ras un­der en kod som in­te spe­ci­fi­ce­rar vil­ken sub­stans som or­sa­kat för­gift­ning­en.

GIC VILL ATT sam­häl­let vid­tar åt­gär­der för att be­grän­sa till­gång­en på pa­ra­ce­ta­mol. Ett för­slag är att be­grän­sa för­sälj­ning­en i ex­em­pel­vis mat­af­fä­rer till små för­pack­ning­ar av brustablet­ter och sup­po­si­to­ri­er för barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.