Ut­sat­ta barn bör skyd­das bätt­re

Göteborgs-Posten - - LEDARE -

även i Gö­te­borg ris­ke­rar barn ska­das för att so­ci­al­tjäns­ten in­te

föl­jer la­gen. Det för­tjä­nar mer än en kort full­mäk­ti­ge­de­batt.

Ya­ra blev ba­ra åt­ta år. San­no­likt miss­hand­la­des hon till döds, trots att myn­dig­he­ter­na i Karls­kro­na ha­de fått fle­ra larm om att flic­kan for il­la. Men so­ci­al­tjäns­ten, som kanske kun­de ha räd­dat bar­nets liv, age­ra­de in­te i tid.

Ya­ras öde var okänt för Maria Bern­ts­son (KD) när hon i mars frå­ga­de vad Göteborgs kom­mun gör för att sä­ker­stäl­la att ut­sat­ta barn får rätt hjälp i tid. In­ter­pel­la­tio­nen ställ­des för att två stads­de­lar fått all­var­lig kri­tik från In­spek­tio­nen för vård och om­sorg. När Maria Bern­ts­son pe­ka­de på att Göteborgs la­gö­ver­trä­del­ser ris­ke­rar få väl­digt all­var­li­ga kon­se­kven­ser bör al­la le­da­mö­ter i full­mäk­ti­gesa­len i tors­dags ha kun­nat gö­ra kopp­ling­en till Karls­kro­na.

Vari bi­står bris­ter­na i Gö­te­borg? Hös­ten 2012 slog per­so­nal på so­ci­al­tjäns­ten i Lundby larm. An­mäl­ning­ar om miss­för­hål­lan­den ha­de slar­vats bort, el­ler fast­nat i hö­gar med out­red­da ären­den. Många barn fick där­för in­te den hjälp de be­höv­de. Bris­ter­na be­rod­de, en­ligt so­ci­al­sek­re­te­rar­na, på att SDN an­såg att bud­ge­ten skul­le gå fö­re la­gen – ett re­so­ne­mang som känns igen från sko­lans om­rå­de.

– Vi har av­de­lat re­sur­ser till al­la stads­de­lar, för­kla­ra­de an­sva­rigt kom­mu­nal­råd Da­rio Espi­ga i tors­dags. Han be­skrev där­för skärpt ar­bets­ord­ning med bland an­nat nät­verksmö­te på chefs­ni­vå för att spri­da kun­ska­per.

Då är inga nya kall­du­schar att vän­ta? Att Lundby fått för­ny­ad kri­tik och att SDN Öst­ra Gö­te­borg i vår fått lik­nan­de på­pe­kan­den från In­spek­tio­nen för vård och om­sorg var väl ba­ra en olyck­lig slump?

Ak­tu­ellt: Ny miss­tänkt döds­miss­han­del av barn

De­bat­ten: Myn­dig­he­ter­na bris­ter i sin han­te­ring

Lös­ning­ar: även i Gö­te­borg be­hö­ver frå­gan lyf­tas mer

GÖ­TE­BORG äR FÖR­VIS­SO in­te en­samt. IVO har un­der­sökt hur kom­mu­ner­na i Väst­ra Gö­ta­land och Hal­land föl­jer la­gen kring bar­na­vårds­ut­red­ning­ar. Det vi­sa­de sig att var fem­te ut­red­ning över­skri­der tids­grän­sen. Skä­len känns igen, per­so­nal­brist, hög ar­bets­be­last­ning, stress, tidskrä­van­de skrift­lig do­ku­men­ta­tion ...

Det är då an­ge­läg­na bar­nä­ren­den ham­nar mel­lan sto­lar­na. Det är då barn dör. Som i fal­let Bob­by, poj­ken som an­mäl­des som för­svun­nen på Bac­ka­plan men som se­na­re i den sjö han ha­de dum­pats i. Hans vård­nads­ha­va­re ha­de miss­hand­lat ho­nom till döds.

Bob­bys fall led­de till en ny lag. Lex Bob­by från 2008 in­ne­bär en skyl­dig­het att ut­re­da döds­fall hos barn or­sa­ka­de av brott. Men in­te hel­ler det mul­ti­pro­fes­sio­nel­la ut­re­dan­det på So­ci­al­sty­rel­sen fun­ge­rar väl, var­na­de ett par spe­ci­a­lis­ter i barn­me­di­cin och rätts­psy­ki­a­tri i en de­battar­ti­kel i Svens­ka Dag­bla­det i fre­dags. På grund av bris­ter i la­gen grans­kas för få fall.

Bris­ter kvar­står allt­så, från verk­lig­he­ten på det en­skil­da so­ci­al­kon­to­ret än­da upp till top­pen. Ett skäl kan va­ra att an­sva­ret gär­na bol­las ner­åt, som i Gö­te­borg. Det är lät­ta­re för kom­mu­nal­råd att hän­vi­sa till att an­sva­ret lig­ger hos SDN än att själ­va ta det. Ut­sat­ta barn för­tjä­nar bätt­re.

GP 13/5 -14

Teck­ning: MARIO BRANCAGLIO­NI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.