Ro­sa dim­mor från Schy­man

Göteborgs-Posten - - LEDARE - Maria Haldesten

Det bubb­lar kring fe­mi­nis­men. Det sä­ger en kax­ig Gud­run Schy­man. Desto vik­ti­ga­re då att kol­la vad hon har i gry­tan. För det är mils­vid skill­nad mel­lan ex­em­pel­vis li­be­ral fe­mi­nism och Schy­mans lil­la rö­da.

Så var­för bi­ter in­te fler fe­mi­nis­ter på den bor­ger­li­ga si­dan mer hög­ljutt ifrån?

– Det är li­te käns­ligt, för­kla­ra­de en li­be­ral po­li­ti­ker.

En för­kla­ring kom i SVT i fre­dags. När Bir­git­ta Ohlsson och Gud­run Schy­man skul­le drab­ba sam­man var de näs­tan li­ka no­ga med att be­röm­ma varand­ras fe­mi­nis­tis­ka gär­ning­ar som att gå i po­le­mik.

– Jag tyc­ker det är jät­te­bra att fe­mi­nis­ter i Eu­ro­pa för­e­nar sig i va­let. Men ett av de krav som finns i er ge­men­sam­ma val­platt­form hand­lar ju om att man sä­ger nej till ka­pi­ta­lism och mark­nads­e­ko­no­mi, mar­ke­ra­de dock Bir­git­ta Ohlsson kri­tiskt och pe­ka­de ut en rad vik­ti­ga skill­na­der.

Det är ing­en hem­lig­het att många fe­mi­nis­tis­ka ge­nus­fors­ka­re har hjär­tat till väns­ter och gör eko­no­mis­ka ana­ly­ser där­ef­ter. Men för­väx­la där­för in­te fe­mi­nism med so­ci­a­lism.

Många av de kvin­nor som star­tat eget in­om väl­färds­sek­torn sät­ter klac­kar­na i bac­ken in­för FI:s be­skriv­ning­ar. In­om tjäns­te­sek­torn finns ex­em­pel­vis fö­re­tag som vill säl­ja svensk

Att duc­ka för strid mot FI är att svi­ka bor­ger­li­ga fe­mi­nis­ter.

barnom­sorg på den eu­ro­pe­is­ka mark­na­den. Det­ta kan in­te an­nat än gyn­na ri­van­det av ett av de prak­tis­ka hin­der som gör att väl­ut­bil­da­de eu­ro­pe­is­ka kvin­nor hop­par av kar­riä­ren när bar­nen kom­mer.

Pro­ble­met är att så­dan ex­port in­te lär få nå­gon ro­sa FI-stäm­pel. Par­ti­et vill ba­ra se ic­ke-vinst­dri­van­de al­ter­na­tiv. Och mot­stån­det mot Rut och Rot är ben­hårt. Att Schy­man själv ut­nytt­jat av­drags­rät­ten har in­te fått hen­ne att ge vi­ka.

Tack va­re Rut har svar­ta tjäns­ter bli­vit vi­ta. De som ut­för hus­hållsnä­ra tjäns­ter får nu­mer av­tal­sen­li­ga lö­ner och pen­sions­av­sätt­ning­ar. Får FI chan­sen skall den system­för­änd­ring­en rul­las till­ba­ka. Hur sys­ter­ligt är det?

Sex­tim­mars­dag är ett an­nat FI-för­slag. Men går un­der­skö­ters­kor­na då in i väg­gen av den öka­de jobb­stres­sen kan de ju få med­bor­gar­lön. Hur den skall be­ta­las tyc­ker dock in­te Schy­man att par­ti­et be­hö­ver be­rät­ta för väl­jar­na. Trött­he­ten på al­la ”eko­no­mistas” i Eu­ro­pa ytt­rar sig tyd­li­gen ock­så på det­ta sätt. Med en fi­nans­mi­nis­ter från FI lär Sve­ri­ge slu­ta som sa­ne­rings­ob­jekt i Lyx­fäl­lan.

En in­komst­käl­la är dock klar. FI vill skro­ta för­sva­ret. Att för­svar skul­le be­hö­vas är såklart en fel­be­döm­ning, för Schy­man har ju kon­sta­te­rat att räds­lan för rys­sen är ett ”förlegat tan­ke­möns­ter”. Tillåt mig tro att fe­mi­nis­ter­na i Ukrai­na ser an­norlun­da på den sa­ken.

Med­ar­be­ta­re på le­dar­re­dak­tio­nen • maria.haldesten@gp.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.