Terror­då­det an­går oss

Göteborgs-Posten - - LEDARE -

För till­ba­ka vå­ra flic­kor, #bring­backour­girls stod det på skyl­ten som Jen­ny So­nes­son (FP) höll upp strax in­nan en de­batt om kvin­nors rät­tig­he­ter i EU, på Li­be­ra­la kvin­nor mö­te om Eu­ropafrå­gor i hel­gen.

Jen­ny So­nes­son är i gott säll­skap. Män­ni­skor, in­te minst kvin­nor, värl­den över har i da­gar­na upp­ma­nat till stödaktion i so­ci­a­la me­di­er för de drygt 200 skol­flic­kor i Ni­ge­ria som kid­nap­pa­des av terrorgrup­pen Bo­ko Ha­ram. Pre­si­dent­hust­rum Michel­le Oba­ma och den unga män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ten Ma­la­la Yousafzai till­hör de mer kän­da.

En kam­panj i so­ci­a­la me­di­er, med ur­sprung i Afri­ka, kan i sig in­te få någ­ra flic­kor till­ba­ka. Men att kid­napp­ning­en änt­li­gen får världsvid upp­märk­sam­het är vik­tigt.

Vis­ser­li­gen är Bo­ko Ha­rams ter­ror ing­en ny­het. Des­sa af­ri­kans­ka ta­li­ba­ner har sönd­rat Ni­ge­ria un­der lång tid. Men kid­napp­ning­en är ett led i en våldsupp­trapp­ning som mo­ti­ve­rar till ak­tion, in­te minst från EU:s si­da. En­ligt Eu­ro­pol är män­ni­sko­hand­la­re från Ni­ge­ria bland de mest ak­ti­va i EU. Många flic­kor tving­as till pro­sti­tu­tion.

– Även på svens­ka ga­tor säljs flic­kor där­i­från, på­pe­ka­de EU-par­la­men­ta­ri­kern Ce­ci­lia Wik­ström.

Det un­der­stry­ker att Ni­ge­ri­as flic­kors öden i högs­ta grad an­går oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.