Två ska­da­de vid mc-krock i Kungälv

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

KunGäLv: Två mo­tor­cy­klis­ter ska­da­des när de­ras for­don kroc­ka­de i Kungälv i går kväll. Olyc­kan sked­de strax ef­ter kloc­kan halv sjui vid Eriks­dal på den sö­der­gå­en­de E 6-på­far­ten mot Gö­te­borg.

En­ligt ett ögon­vitt­ne från olycks­plat­sen stod den ene mo­tor­cy­klis­ten upp me­dan den and­re ver­ka­de svårt ska­dad och togs om­hand av per­so­na­len i en am­bu­lans­he­li­kop­ter som lan­dat på plat­sen. Den svå­rast ska­da­de mo­tor­cy­klis­ten flögs med am­bu­lans­he­li­kop­ter till sjuk­husi en­ligt po­li­sen med bru­ten höft. Ock­så den and­re mc-fö­ra­ren kör­des till sjuk­hus.

Spår­vagns­fö­ra­re bom­bar­de­rad med sten

Gö­te­bOrG : En spår­vagns­fö­ra­re ut­sat­tes i går ef­ter­mid­dag för sten­kast­ning i Tyn­ne­red. Strax fö­re kloc­kan Nr var en fö­ra­re på väg från per­so­nal­rum­met vid änd­håll­plat­sen Opal­tor­get när en grupp ung­do­mar at­tac­ke­ra­de ho­nom med ste­nar.

Po­li­sen var snabbt på plats men gär­nings­män­nen ha­de då för­svun­nit. Den ut­sat­te fö­ra­ren kör­de spår­vag­nen från Opal­tor­get men blev av­löst någ­ra håll­plat­ser se­na­re av en kol­le­ga som körts dit av Spår­vä­gens tra­fik­led­nings­bil.

Oklart om ska­da­de Lun­dy­man­nen

Gö­te­bOrG : Det är fort­fa­ran­de oklart vad som hän­de den man som hit­ta­des ska­dad ut­an­för Lund­by­ba­det i lör­dags för­mid­dag. Po­li­sen ta­la­de med man­nen i går men han var in­te sär­skilt sam­ar­bets­vil­lig.

En­ligt Thord Ha­ralds­so­ni kom­mis­sa­rie vid län­skri­mi­na­len i Väst­ra Gö­ta­landi är man­nen in­te skott­ska­dad.

– Han har and­ra ska­dor men det är in­te så far­ligt med ho­nom. Han kom­mer för­mod­li­gen att få läm­na sjuk­hu­set snar­ti sa­de Thord Haraldsson i går ef­ter­mid­dag.

En för­un­der­sök­ning gäl­lan­de för­sök till mord al­ter­na­tivt dråp har in­letts.

Ba­ra bröst or­sa­ka­de tu­mult på krog

Gö­te­bOrG: Två an­mäl­ning­ar om ofre­dan­dei bå­da från en­trévär­da­ri är det syn­li­ga re­sul­ta­tet av det som be­skrivs som ett tu­mult på Adas krog på Hi­sing­en. Som av­slut­ning på en spel­ning med ett fe­mi­nis­tiskt punk­band tog en av de kvinn­li­ga band­med­lem­mar­na av sig på över­krop­pen. När vak­ter in­gre­pi tog fle­ra kvin­nor i publi­ken ock­så av sig på över­krop­pen. Där­ef­ter upp­sto­di en­ligt an­mäl­ning­ar­nai en tu­multar­tad si­tu­a­tion och po­lis lar­ma­des. Spel­ning­en full­följ­des se­na­re på lör­dags­kväl­len på Hen­riks­berg.

Gö­te­borgs­tåg glöm­de att stan­na

Katri­ne­hOLm: Ett fem­ti­o­tal per­so­ner som skul­le med SJ:s snabb­tåg från Katri­ne­holm till Gö­te­borg i går kväll fick snop­na se hur tå­get ba­ra blås­te för­bi. Lok­fö­ra­ren glöm­de helt en­kelt att stan­nai en­ligt To­bi­as Johansson på SJ:s press­jour.

Re­se­nä­rer­na stod på per­rong­en i Katri­ne­holm och vän­ta­de på snabb­tå­get från Stock­holm som skul­le kom­ma in kloc­kan NT.Nm för vi­da­re färd mot Gö­te­borg.

Till de­ras för­vå­ning och ils­ka kör­de tå­get ba­ra för­bi. De fick vän­ta en tim­me på näs­ta snabb­tåg mel­lan Stock­holm och Gö­te­borg.

Björn och ung­ar sköts ef­ter at­tack

OvanåKer: Björnhonan som i lör­dags at­tac­ke­ra­de en man i um-års­ål­der­ni i Hom­na­bo norr om Eds­by­ni hit­ta­des se­na­re och sköts av jä­ga­re. Hen­nes tre ung­ar av­li­va­des ock­så. Man­nen fick två bett av björ­nen och vår­das på sjuk­hus i Gäv­le för ska­dor i en axel och i ena örat.

En­ligt Ulf Sund­gre­ni vakt­ha­van­de po­lis­be­fäl i Gäv­le­bor­gi var det nöd­vän­digt att skju­ta björ­nar­na.

– Jai björnhonan har ju vi­sat att hon är far­lig för män­ni­skor. Och ung­ar­na kla­rar sig in­te själ­vai sä­ger han och sva­rar ”nej” på frå­gan om man in­te kun­nat skic­ka dem till nå­gon djur­park.

– För det förs­ta går det ju in­te att fånga in de­mi och så­da­na mo­ders­lö­sa års­ung­ar av­li­vas all­tid. ETT)

De­mo­le­rad kul­tur­lo­kal hämnd på po­lis

Lund: Den kul­tur­verk­stad som van­da­li­se­ra­des i sam­band med en Reclaim the Stre­ets-ma­ni­fes­ta­tion i Lund i hel­gen kan ha va­rit ett ut­tryck för hämnd. Or­ga­ni­sa­tio­nen Bryt­fest skri­ver näm­li­gen på Fa­ce­book att för­stö­rel­sen var en hämnd på po­li­sen ef­tersom de in­grep vid en förs­ta maj-de­mon­stra­tion i sta­de­ni rap­por­te­rar P4 Mal­mö­hus.

Om­kring hund­ra per­so­ner bröt sig in och kros­sa­de bå­de in­red­ning och föns­ter un­der nat­ten till lör­da­gen. Lo­ka­len hyrs av kom­mu­nen och an­vänds bland an­nat till kul­tur­verk­sam­het för barn och unga. ETT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.