”Ska­dor­na på krop­pen gjor­de att vi från bör­jan in­te miss­tänk­te nå­got brott, men ef­ter att vi ge­nom­fört ett an­tal vitt­nes­för­hör fick vi del­vis en an­nan bild”

Göteborgs-Posten - - NYHETER - KEN­NY HJÄL­TE, MARIA BJÄRCK och PER COL­LI­AN­DER

TOM­MY NY­MAN, po­li­sens in­for­ma­tör INI­TI­ALT UT­GICK PO­LI­SEN från att det hand­la­de om en tra­gisk olyc­ka och på­bör­ja­de en döds­falls­ut­red­ning. Men i det fort­sat­ta ut­red­nings­ar­be­tet fram­kom det upp­gif­ter som gjor­de att po­li­sen i går ef­ter­mid­dag be­slu­ta­de att in­le­da en mordut­red­ning.

– Ska­dor­na på krop­pen gjor­de att vi från bör­jan in­te miss­tänk­te nå­got

TRA­GE­DI. Kam­ra­ter till den dö­de 16-åring­en tän­der ljus vid plat­sen där han på­träf­fa­des i lör­dags. brott, men ef­ter att vi ge­nom­fört ett an­tal vitt­nes­för­hör fick vi del­vis en an­nan bild. Där­för in­le­der vi nu en mordut­red­ning för att vi ska kun­na gå vi­da­re i ären­det, sä­ger Tom­my Ny­man, po­li­sens in­for­ma­tör.

Lä­ka­re var på plats vid ti­o­ti­den i lör­dags för­mid­dag för att kon­sta­te­ra döds­fal­let sam­ti­digt som fla­nö­rer i om­rå­det fick väl­ja and­ra vägar på grund av de av­spärr­ning­ar som satts upp runt fynd­plat­sen. Un­der lör­dags­ef­ter­mid­da­gen med­de­la­des poj­kens an­hö­ri­ga, som ock­så fick iden­ti­fi­e­ra ho­nom. EN RäTTS­ME­DI­CINSK un­der­sök­ning ska ge­nom­fö­ras av krop­pen, för att om möj­ligt fast­stäl­la döds­or­sa­ken. I dags­lä­get job­bar po­li­sen med att kart­läg­ga hän­del­se­för­lop­pet.

Halm­stads kom­mun ar­be­ta­de i går kväll med frå­gan om vil­ken hjälp man ska sät­ta in på sko­lor­na för ele­ver som har frå­gor och kän­ner oro ef­ter hän­del­sen.

– Var­je sko­la har sin egen kris­plan, men det är främst ak­tu­ellt på den hög­sta­di­e­sko­la som är be­rörd. Un­der mån­da­gen (i dag) kom­mer vi att gå ut med in­for­ma­tion om vil­ken sko­la det gäl­ler, i nuläget har vi in­te ta­lat med per­so­na­len el­ler med poj­kens för­äld­rar, sä­ger Ri­chard Mor­tenlind, chef för bar­noch ung­doms­för­valt­ning­en.

Bild: RO­GER LARS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.